| ماهنامه| ISC | فنی،مدیریتی،حقوقی| اعتبار،چابکی،پاسخگویی|
شایستگی های نرم مدیران پروژه، حقیقتی مغفول مانده در آموزش دانشگاهی

سمیراء شوکتی گورابی

دوره 1، شماره 9 ، بهمن 1398، ، صفحه 11-17

چکیده
  این مقاله با هدف ارائه بینشی در مورد اهمیت مهارت های مدیران در موفقیت در مدیریت پروژه و عدم تأکید زیاد در این زمینه در چارچوب آموزش دانشگاه ارائه شده است. در این گفتگو نظرات بسیاری از نویسندگان برجسته در رابطه با مهارتهای انسانی یا «نرم» لازم در مدیریت پروژه ها مطرح خواهد شد. در برابر این زمینه ، مروری بر چگونگی تجهیز ادبیات مدیریت ...  بیشتر