| ماهنامه| ISC | فنی،مدیریتی،حقوقی| اعتبار،چابکی،پاسخگویی|
مهندسی عمران-راه و ترابری
مطالعه مروری بر اثرات خطای انسانی در حوادث هواپیمایی

سعید قاسمی؛ رضا امین؛ علی خدائی

دوره 5، شماره 10 ، دی 1402، ، صفحه 47-59

https://doi.org/10.22034/cpj.2023.431272.1239

چکیده
  مقاله حاضر به بررسی اثر خطای انسانی در حوادث هواپیمایی میپردازد. حوادث هواپیمایی یکی از مهمترین عواملتهدیدکننده امنیت در حملونقل هوایی است و عوامل مختلفی میتوانند در بروز آنها نقش داشته باشند. یکی از این عوامل،خطای انسانی است که میتواند از خطاهای ساده تا جدی و غیرقابلاصلاح منجر به وقوع حادثه شود، همچنین خطای انسانییکی از عوامل مهم ...  بیشتر