| ماهنامه| ISC | فنی،مدیریتی،حقوقی| اعتبار،چابکی،پاسخگویی|
تاثیر مدلسازی شمع های فوندانسیون پل ها در منحنی شکنندگی لرزه ای در ازای زلزله های دور و نزدیک

سپهر صالحی؛ پنام زرفام؛ کمیل کریمی مریدانی

دوره 4، شماره 9 ، آذر 1401، ، صفحه 38-52

https://doi.org/10.22034/cpj.2023.381102.1178

چکیده
  ارزیابی آسیب پذیری لرزه ای پل ها امری ضروری است. به این منظور لازم است میزان خرابی سازه ی پل ناشی از زلزله تعیین گردد. یک ابزار مناسب جهت تخمین حد خرابی پل، منحنی های شکنندگی بوده که برای تهیه این منحنی ها، پاسخ های لرزه ای حاصل از تحلیل پلها، مورد استفاده قرار می گیرد. در این مطالعه منحنی های شکنندگی لرزه ای برای یک مدل پل سه دهانه بتنی ...  بیشتر