| ماهنامه| ISC | فنی،مدیریتی،حقوقی| اعتبار،چابکی،پاسخگویی|
مدیریت ریسک سرمایه گذاری در پروژه ها

ذبیح اله رستمی

دوره 5، شماره 3 ، خرداد 1402، ، صفحه 60-69

https://doi.org/10.22034/cpj.2023.173265

چکیده
  از آنجا که سرمایه گذاری در هر حوزه ای همراه با ریسک و عدم اطمینان است این مقاله به دنبال آن است که ریسک های سرمایه گذاری را در صنعت، شناسایی و اولویت بندی کند. ارزیابی میزان ریسک سرمایه گذاری در این پروژه ها یکی از مسائل کلیدی در حوزه سرمایه گذاری در صنایع دارای فناوری پیشرفته به شمار می رود. آنچه آشکار است این است که بین محیط ها و نظام ...  بیشتر