| ماهنامه| ISC | فنی،مدیریتی،حقوقی| اعتبار،چابکی،پاسخگویی|
شناسایی و رتبه بندی عوامل کلیدی مؤثر بر موفقیت نوآوری در پروژه های ساخت و ساز شهر اصفهان با روشANP

زینب محمودیه؛ بابک بهفروز؛ سید محمد رضا داودی

دوره 2، شماره 8 ، آبان 1399، ، صفحه 72-85

چکیده
  بررسی عوامل موفقیت نوآوری یک گام اساسی در راه تدوین و برنامه ریزی برای نوآوری فناورانه در صنعت ساخت و ساز می باشد. توسعه ی صنعت ساخت و ساز، از جمله نشانه های رشد کشورها محسوب شده و بیشترین سهم انباشت سرمایه ی ثابت و بالاترین سهم اشتغال را به خود اختصاص می دهد. با توجه به هدف پژوهش که شناسایی و رتبه بندی عوامل کلیدی مؤثر بر موفقیت نوآوری ...  بیشتر