ناشر: انتشارات مدیریت ساخت،اولین انتشارات تخصصی مدیریت ساخت
بررسی علل تاخیر در پروژه های راه آهن” یک مطالعه مروری نظامند “

هوشنگ پیری

دوره 4، شماره 1 ، فروردین 1401، ، صفحه 73-87

https://doi.org/10.22034/cpj.2022.04.01.1126

چکیده
  در سراسر جهان، تأخیر یک موضوع مهم و رایج برای کارفرما، مشاور یا پیمانکار در هر پروژه ای است[13] دلایل تاخیر در پروژه های بزرگ راه آهن با توجه به ویژگی های کل سطح پروژه، بسیار پیچیده است[19] تاخیر در پروژه ها هزینه های زیادی را به کارفرما و پیمانکار تحمیل می کند، از این رو شناسایی علل تاخیر و رتبه بندی آن می تواند کمک شایانی در جهت موفقیت ...  بیشتر