ناشر: انتشارات مدیریت ساخت،اولین انتشارات تخصصی مدیریت ساخت
مهندسی عمران
Coupling Effect and Superposition Law in Soil Treatment Systems Incorporating Vacuum Preloading

محمد مهدی پاردسوئی؛ سید محمد علی زمردیان؛ مهدی مخبری؛ محمد هادی پاردسوئی

دوره 5، شماره 4 ، تیر 1402، ، صفحه 57-72

https://doi.org/10.22034/cpj.2023.405822.1214

چکیده
  In previous published literatures it was stated that superposition law might be valid for ground improvement techniques consisting of prefabricated vertical drains (PVDs) along with surcharge and vacuum preloading. Even some professional geotechnical engineers might think of this false idea that superposition law might be valid in such ground improvement techniques. It was shown that the superposition law is not valid because of the hydro-mechanical coupling interactions which exist between vacuum and surcharge preloading. A case history was presented and Finite Element Modeling (FEM) was used ...  بیشتر

مهندسی عمران
مدل سازی عددی روش پیش بارگذاری با حضور زهکش و روش نصب ستون سنگی

رحمان شریفی؛ حامد عالی

دوره 4، شماره 10 ، دی 1401، ، صفحه 22-30

https://doi.org/10.22034/cpj.2023.383039.1177

چکیده
  روش های متفاوتی در جهت بهبود خواص مکانیکی خاک های رسی اشباع وجود دارد که بسته به موقعیت ساختگاه و عملکرد سازه، اولیت بندی و انتخاب می شوند. از میان این روشها، پیش بارگذاری با حضور زهکش های شعاعی و روش اجرای ستون های سنگی، بدلیل شباهتهای اجرایی که دارند قابل مقایسه با یکدیگرند. این پژوهش به بررسی جداگانه هر یک از این روش ها پرداخته و ...  بیشتر

مهندسی عمران
مهار ترانشه وخاک ریز درحال فرسایش با استفاده از سیستم میخ کوبی (نیلینگ) مطالعه موردی: شهرستان رودسر

رحمان شریفی؛ محمد نیکنامی

دوره 4، شماره 8 ، آبان 1401، ، صفحه 48-59

https://doi.org/10.22034/cpj.2023.383038.1176

چکیده
  سیستم نیلینگ تا به حال در محدوده شهرستان رودسر اجرا نشده و نیز به جهت استفاده از روش های نوین دلیل اصلی انتخاب این موضوع جهت طراحی سیستم میخ کوبی(نیلینگ) برای ساخت گاه مناطق کوه پایه ای شهرستان رودسر بوده است. در این پروژه با توجه به مشخصات ژئوتکنیکی به دست آمده توسط شرکت " مهاب قدس "،  در ساخت گاه، نیز با استفاده ازاستانداردروزایالات ...  بیشتر

مهندسی عمران
مدل سازی عددی و ارزیابی پایداری شیروانی‌‌‌ های درآستانه لغزش (مطالعه موردی : جاده سمنان-کیاسر )

رحمان شریفی؛ محمد مداح

دوره 4، شماره 6 ، شهریور 1401، ، صفحه 48-54

https://doi.org/10.22034/cpj.2023.382074.1175

چکیده
  شناخت عوامل موثر در وقوع زمین لغزش‌ها یکی از مهمترین و ضروری‌ترین اقدامات جهت پیشگیری وکاهش خسارات زمین لغزش می‌باشد. تحلیل پایداری شیروانی‌های خاکی به منظور تعیین محتمل‌ترین سطح گسیختگی یا به عبارتی یافتن کمترین ضریب اطمینان، یکی ازمسائل مهم مهندسی ژئوتکنیک می‌باشد. از عوامل مهمی که ممکن است پایداری شیروانی‌های خاکی به خصوص ...  بیشتر