| ماهنامه| ISC | فنی،مدیریتی،حقوقی| اعتبار،چابکی،پاسخگویی|

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

شرکت مادر تخصصی آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک

10.22034/cpj.2024.456193.1287

چکیده

چرخه انجماد، ذوب از عوامل آسیب بتن در مناطق سردسیر است. برای این نوع آسیبدیدگی باید دمای هوا تا حد انجماد، ذوب تغییرکند، بتن در تماس با آب یا رطوبت بوده و تخلخل بتن نامناسب باشد. پیشرفت آسیبدیدگی، به تعداد چرخه ها، دما در هنگام انجماد، تخلخل بتن و شرایط محیطی بتن بستگی دارد. در این پژوهش تاثیر افزودن قیر امولسیونی کاتیونی زود شکن، بر دوام و سایر مشخصات بتن سازه‌ای، با انجام آزمایش‌های جذب آب، مقاومت بتن در برابر انجماد، ذوب، نفوذپذیری، مقاومت بتن در برابر نفوذ یون کلر به روش هدایت الکتریکی بررسی شد. برای این پژوهش، چهار طرح اختلاط، یک طرح به عنوان شاهد و سه طرح با افزودن 2، 4 و 6 درصد وزنی قیر امولسیون نسبت به وزن سیمان تهیه شد. آزمایش‌های اسلامپ، مقاومت فشاری، جذب آب، نفوذپذیری، دوام بتن در برابر نفوذ یون کلرید به روش هدایت الکتریکی، مقاومت سطحی بتن در برابر نفوذ یون کلرید و دوام بتن در برابر چرخه‌های انجماد، ذوب روی نمونه‌های ساخته شده انجام گردید. نتایج حاصل نشان داد که افزودن قیر امولسیون به بتن سازه‌ای به طور کلی باعث کاهش مقاومت فشاری و جذب آب بتن می‌شود. افزودن 6 درصد قیر باعث حداکثر کاهش نفوذپذیری بتن می‌شود. در مورد دوام بتن در برابر نفوذپذیری یون کلرید، مقاومت سطحی بتن در برابر نفوذ یون کلرید و دوام بتن در برابر چرخه‌های انجماد و ذوب تاثیر مثبتی نداشته و در مواردی باعث افت این شاخص‌ها در بتن می‌شود. بررسی کلی، نتایج به دست آمده از آزمایش‌های انجام شده نشان می‌دهد که افزودن 4 درصد قیر امولسیون به بتن، منجر به نتایج مطلوب‌تری می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The effect of the use of early-breaking cationic emulsion bitumen on the durability of structural concrete

نویسنده [English]

  • Soleyman Jabbari Asli

Specialized parent company of soil technical and mechanical laboratory

چکیده [English]

The cycle of freezing and thawing is one of the damage factors of concrete in cold regions. For this type of damage, the air temperature must change to the point of freezing, melting. The concrete must be in contact with water or humidity, and the porosity of the concrete must be inappropriate. The progression of damage depends on the number of cycles, temperature during solidification, porosity of concrete and environmental conditions of concrete. In this research, the effect of adding early-breaking cationic emulsion bitumen on the durability and other characteristics of structural concrete was investigated by performing water absorption tests, concrete resistance against freezing, melting, permeability, concrete resistance against chlorine ion penetration by electrical conductivity method. For this research, four mixing plans, one mixing as a control and three mixing with the addition of 2, 4 and 6 percent by weight of emulsion bitumen compared to the weight of cement were prepared. Slump tests, compressive strength, water absorption, permeability, durability of concrete against chloride ion penetration by electrical conduction method, surface resistance of concrete against chloride ion penetration and durability of concrete against freezing and thawing cycles were performed on the manufactured samples. The results showed that the addition of emulsion bitumen to structural concrete generally reduces the compressive strength and water absorption of concrete. Adding 6% bitumen reduces the permeability of concrete to the extent maximum. Regarding the durability of concrete against chloride ion penetration, the surface resistance of concrete against chloride ion penetration and the durability of concrete against freezing and thawing cycles do not have a positive effect, and in some cases, it causes a drop in these indices in concrete. Overall review, the results obtained from the conducted tests show that adding 4%, emulsion bitumen to concrete leads to better results.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Structural concrete
  • early-breaking cationic emulsion bitumen
  • durability
  • freezing
  • melting