دوره و شماره: دوره 1، شماره 6، آبان 1398، صفحه 1-83 
تاثیر ستون های سنگی محصور شده با ژئوتکستایل ها در بهسازی خاک

صفحه 45-58

بهزاد عبادی؛ رحمان شریفی؛ محمود نیکخواه شهمیرزادی