دوره و شماره: دوره 2، شماره 1 - شماره پیاپی 11، فروردین 1399، صفحه 1-80 
بررسی نقش و کاربرد مهندسی ارزش در بهبود طراحی ساختمان

صفحه 62-69

افسانه پزشکی؛ امیر حسین خامنه؛ فرهام مقدم راد