دوره و شماره: دوره 2، شماره 2 - شماره پیاپی 12، اردیبهشت 1399، صفحه 1-92 
بررسی قوانین حاکم بر آب‌های زیرزمینی ایران

صفحه 23-29

میلاد ارجمند؛ نیما صادقیان پیر محله؛ سحر امینی؛ سارا نظرنیا خراجو