دوره و شماره: دوره 2، شماره 6 - شماره پیاپی 16، شهریور 1399، صفحه 1-95 
بررسی تأثیر مدیریت دانش بر مدیریت ادعا

صفحه 48-57

مهدی صفایی؛ اردلان فیلی؛ آرش توتونچی