دوره و شماره: دوره 2، شماره 12 - شماره پیاپی 22، اسفند 1399، صفحه 1-94 

مقاله پژوهشی

امکان سنجی استفاده از موی سر انسان به عنوان الیاف در ساخت بتن

صفحه 11-25

کرامت مهدوی؛ حسین حسین جانزاده؛ حسن دیواندری