دوره و شماره: دوره 3، شماره 9 - شماره پیاپی 31، آذر 1400، صفحه 1-124 
سنجش کارائی فعلی و راهکار ارتقاء کارآمدی آتی مرحله امکان سنجی در پروژه های ساختمانی

صفحه 102-122

علیرضا صلح جو؛ توحید پور رستم؛ محسن وفامهر؛ جواد مجروحی سردرود