اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر علی قربانی

مهندسی عمران مدیریت ساخت استادیار، گروه مهندسی مدیریت ساخت، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

www.alighorbani.com
cpjournals.comgmail.com
0000-0001-7637-6846

سردبیر

دکتر علی قربانی

مهندسی عمران استادیار، گروه مهندسی مدیریت ساخت، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

www.alighorbani.com
cpjournals.comgmail.com
0000-0001-7637-6846

اعضای هیات تحریریه بین المللی

دکتر سارا مریدپور

Associate Professor, Civil and Infrastructure Engineering Discipline, School of Engineering, RMIT University, Melbourne, Australia

www.rmit.edu.au/contact/staff-contacts/academic-staff/m/moridpour-associate-professor-sara
sara.moridpourrmit.edu.au
+61399252407
0000-0001-9113-7739

h-index: 23  

دکتر احسان اثنی عشری

مهندسی و مدیریت ساخت دانشیار، گروه مهندسی عمران، مدیریت پروژه، دانشگاه ناتینگهام ترنت، انگلستان

www.modiriatsakht.com
asnaashari.ehsangmail.com
0000-0001-5552-9428

دکتر مهدی کیومرثی

Building, construction and transport technology, Building materials, Construction technology Associate Professor, Department of Built Environment, OsloMet - Oslo Metropolitan University, Oslo, Norway

www.oslomet.no/en/about/employee/mahdik/
mahdikoslomet.no
+47 67 23 87 45

h-index: 16  

دکتر سید هومن قاسمی

مهندسی عمران استادیار گروه مهندسی عمران، دانشگاه روان، گلاس برو، امریکا

ghasemirowan.edu
7028616462
0000-0003-2103-5221

h-index: Scopus: 9  

دکتر فایز علی جراد

دکترای مهندسی عمران، گرایش مدیریت ساخت استاد، گروه مهندسی و مدیریت ساخت، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تیشرین، سوریه

fayezjradtishreen.edu.sy

دکتر محمد نجیم واحدی

مهندسی و مدیریت ساخت استادیار، گروه مهندسی عمران، دانشگاه پلی تکنیک کابل، کابل، افغانستان

m.najim.wkpu.edu.af

دکتر هبه صقر

دکترای مهندسی عمران، مدیریت ساخت استادیار، گروه مهندسی و مدیریت ساخت، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تیشرین، سوریه

hebasaker1807gmail.com

اعضای هیات تحریریه

دکتر مجید قلهکی

مهندسی عمران معاون طرح و توسعه دانشگاه سمنان و رییس دانشکده مهندسی عمران دانشگاه سمنان
استاد، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

mgholhakisemnan.ac.ir

h-index: 8  

دکتر امید رضایی فر

استاد،دکترای مهندسی عمران معاون فناوری وزیر علوم،تحقیقات و فناوری
استاد،عضو هیات علمی گروه مهندسی عمران،دانشگاه سمنان

orezayfarsemnan.ac.ir

h-index: 14  

دکتر محمدرضا قاسمی

مهندسی عمران استاد، دانشکده مهندسی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

mrghasemieng.usb.ac.ir

دکتر بهروز حسنی

مهندسی عمران استاد، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

b_hassanium.ac.ir

دکتر رضا رسولی

استاد،دکترای مدیریت رییس دانشکده مدیریت دانشگاه پیام نور
استاد،دانشکده مدیریت و حسابداری،دانشگاه پیام نور

rasoulipnu.ac.ir

دکتر سید محمد شبیری

محیط زیست، نماینده کرسی یونسکو در آموزش محیط زیست در ایران استاد، گروه آموزش محیط زیست، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

sm_shobeiripnu.ac.ir

دکتر محمد مهدی سروش

دکتری معماری دانشیار پایه 23معماری،، دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان

soroushiauh.ac.ir
0000-0002-1328-4247

دکتر آرمین منیر عباسی

مهندسی عمران - مدیریت ساخت دانشیار، گروه مهندسی عمران، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

monirabbasipnu.ac.ir

دکتر سید علی رضویان امرئی

مهندسی عمران-زلزله دانشیار، گروه مهندسی عمران، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

ali_razavianyahoo.com

دکتر رامین انصاری

مهندسی و مدیریت ساخت استادیار، گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین، قزوین، ایران

www.ikiu.ac.ir/members/?id=388&lang=0
raminansarieng.ikiu.ac.ir

h-index: 5  

دکتر امین قربانی

مهندسی عمران عضو هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان
استادیار، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه پیام نور، رشت، ایران

aghorbanipnu.ac.ir

دکتر محمد علی زهره ای

مدیریت استادیار، دکترای مدیریت
معاون وزارت راه و شهرسازی، تهران، ایران

zohreidmk.ir

دکتر مهدی مومنی

دکترای حقوق معاون اداره کل حقوقی دانشگاه پیام نور
استادیار،گروه حقوق،دانشگاه پیام نور،صندوق پستی 3697-19395، تهران،ایران

drmomeni.lawgmail.com

معاون سردبیر

دکتر مریم قربانی

دکتری مهندسی معماری گروه مهندسی معماری، دانشگاه آزاد اسلامی رشت

mghorbanicpjournals.net

مدیر علمی و اجرایی

مهندس رزا شوکتی

مهندسی عمران--مدیریت ساخت مدیر علمی و اجرایی

fshokati59gmail.com