فراخوان پذیرش مقاله،جهت شماره10(اسفندماه سال ۹۸) ژورنال عمران و پروژه

فراخوان پذیرش مقاله،جهت شماره10(اسفندماه  سال ۹۸) ژورنال عمران و پروژه

در پی نشر منظم ماهیانه مقالات علمی پژوهشگران محترم فراخوان نشر شماره 10 نشریه اعلام می گردد.