فراخوان پذیرش مقاله،جهت شماره15مردادماه سال 99) ژورنال عمران و پروژه

فراخوان پذیرش مقاله،جهت شماره15مردادماه  سال 99) ژورنال عمران و پروژه

در پی نشر منظم ماهیانه مقالات علمی پژوهشگران محترم فراخوان نشر شماره 15 نشریه اعلام می گردد.