فراخوان پذیرش مقاله،جهت شماره36(اردیبهشت سال ۱۴۰۱) ژورنال عمران و پروژه

در پی نشر منظم ماهیانه مقالات علمی پژوهشگران محترم فراخوان نشر شماره ۲ دوره جدید نشریه اعلام می گردد.