فراخوان پذیرش مقاله،جهت شماره17(مهرماه سال 99) ژورنال عمران و پروژه

در پی نشر منظم ماهیانه مقالات علمی پژوهشگران محترم فراخوان نشر شماره 16 نشریه اعلام می گردد.