اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر علی قربانی

مهندسی عمران مدیریت ساخت استادیار گروه مهندسی مدیریت ساخت دانشگاه پیام نور

www.alighorbani.com
cpjournals.comgmail.com
+98 21 88027579
0000-0001-7637-6846

سردبیر

دکتر علی قربانی

مهندسی عمران استادیار دانشکده مهندسی دانشگاه پیام نور

www.alighorbani.com
cpjournals.comgmail.com
+98 21 88027579
0000-0001-7637-6846

مدیر علمی و اجرایی

مهندس رزا شوکتی گورابی

مهندسی عمران--مدیریت ساخت مدیر علمی و اجرایی

fshokaticpjournals.com
+98 21 88027579

اعضای هیات تحریریه بین المللی

دکتر احسان اثنی عشری

مهندسی و مدیریت ساخت دانشیار،گروه مهندسی عمران، مدیریت پروژه،دانشگاه ناتینگهام ترنت

www.modiriatsakht.com
asnaashari.ehsangmail.com
0000-0001-5552-9428

دکتر محمد نجیم واحدی

مهندسی و مدیریت ساخت گروه مهندسی عمران، دانشگاه پلی تکنیک کابل

m.najim.wkpu.edu.af

اعضای هیات تحریریه

دکتر محمدرضا قاسمی

مهندسی عمران استاد دانشکده مهندسی دانشگاه سیستان و بلوچستان

mrghasemieng.usb.ac.ir

دکتر بهروز حسنی

مهندسی عمران استاد، دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد

b_hassanium.ac.ir

دکتر علی معصومی

مهندسی عمران استاد،گروه مهندسی عمران،دانشگاه خوارزمی، تهران،ایران

khu.ac.ir/cv/325/
massumikhu.ac.ir

دکتر سید محمد شبیری

محیط زیست،نماینده کرسی یونسکو در آموزش محیط زیست در ایران استاد،گروه آموزش محیط زیست ،دانشگاه پیام نور،صندوق پستی 3697-19395، تهران،ایران

sm_shobeiripnu.ac.ir

دکتر مجید قلهکی

مهندسی عمران استاد، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه سمنان

mgholhakisemnan.ac.ir

h-index: 8  

دکتر سعید کرمی

دکترای حقوق استادیار،گروه حقوق،دانشگاه پیام نور،صندوق پستی 3697-19395، تهران،ایران
مدیر کل حقوقی شهرداری تهران

karami.t54gmail.com

دکتر حسین نادرپور

مهندسی عمران دانشیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه سمنان

naderpoursemnan.ac.ir
0000-0002-1089-0364

h-index: Scopus: 9  

دکتر آرمین منیر عباسی

مهندسی عمران-مدیریت ساخت دانشیار،گروه مهندسی عمران،دانشگاه پیام نور،صندوق پستی 3697-19395، تهران،ایران

monirabbasipnu.ac.ir

دکتر سید علی رضویان امرئی

مهندسی عمران-زلزله دانشیار،گروه مهندسی عمران،دانشگاه پیام نور،صندوق پستی 3697-19395، تهران،ایران

ali_razavianyahoo.com

دکتر محمدرضا خزایی

عمران – مهندسی آب استادیار،گروه مهندسی عمران،دانشگاه پیام نور،صندوق پستی 3697-19395، تهران،ایران

khazaeeiust.ac.ir

دکتر وحید افشین مهر

مهندسی معماری استادیار،گروه مهندسی معماری،دانشگاه پیام نور،صندوق پستی 3697-19395، تهران،ایران

afshinmehrmpnu.ac.ir

دکتر محمد مهدی گودرزی سروش

دکتری معماری استادیار پایه 20معماری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان

soroushiauh.ac.ir

دکتر امین قربانی

مهندسی عمران استادیار دانشکده فنی مهندسی دانشگاه پیام نور

aghorbanipnu.ac.ir

دکتر بهنوش سلیم بهرامی

مهندسی عمران-سازه استادیار،گروه مهندسی عمران،دانشگاه پیام نور،صندوق پستی 3697-19395، تهران،ایران

bsbahramiyahoo.com

دکتر جلال ایوبی نژاد

مهندسی عمران، راه و ترابری/ مدیریت ساخت استادیار،گروه مهندسی عمران،دانشگاه پیام نور،صندوق پستی 3697-19395، تهران،ایران

ayoubinejadjust.ac.ir

دکتر هادی فضلی

مهندسی عمران استادیار،گروه مهندسی عمران،دانشگاه پیام نور،صندوق پستی 3697-19395، تهران،ایران

hfazlipnu.ac.ir

دکتر کامران رحیم اف

مهندسی عمران، راه و ترابری استادیار،گروه مهندسی عمران،دانشگاه پیام نور،صندوق پستی 3697-19395، تهران،ایران

rahimov_kyahoo.com

دکتر محمد امین توتونچیان

مهندسی عمران- ژئوتکنیک استادیار،گروه مهندسی عمران،دانشگاه پیام نور،صندوق پستی 3697-19395، تهران،ایران

cv.pnu.ac.ir/HomePage/amintutunchian
aminpnu.ac.ir

دکتر حسین معز

مهندسی عمران استادیار،گروه مهندسی عمران،دانشگاه آزاد اسلامی،، رشت،ایران

moeziaurasht.ac.ir

دکتر مریم قربانی

مهندسی معماری مدرس دانشگاه

mghorbanicpjournals.com

دکتر مهدی محرمی

مهندسی عمران مدیریت ساخت استادیار،دانشگاه آزاد اسلامی،واحد دماوند

mahdi.moharramigmail.com

دکتر حسن دیواندری

مهندسی عمران-راه و ترابری استادیار، گروه مهندسی عمران، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد نوشهر

divandariiauns.ac.ir

دکتر مسعود عامل سخی

مهندسی عمران –ژئوتکنیک لرزه ­ای استادیار، گروه مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی قم

mamelsakhiyahoo.com

دکتر سید علی سید رزاقی

مهندسی عمران-زلزله استادیار،گروه مهندسی عمران،دانشگاه پیام نور،صندوق پستی 3697-19395، تهران،ایران

arazzaghipnu.ac.ir

دکتر مهسا کامی شیرازی

مهندسی معماری استادیار،گروه مهندسی معماری، مرکز تهران جنوب،دانشگاه آزاد اسلامی

m_kamishiraziazad.ac.ir