اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر علی قربانی

مهندسی عمران مدیریت ساخت استادیار، گروه مهندسی مدیریت ساخت، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

www.alighorbani.com
cpjournals.comgmail.com
+98 21 88027579
0000-0001-7637-6846

سردبیر

دکتر علی قربانی

مهندسی عمران استادیار، گروه مهندسی مدیریت ساخت، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

www.alighorbani.com
cpjournals.comgmail.com
+98 21 88027579
0000-0001-7637-6846

مشاور

حمید عبدی

مهندسی عمران--مدیریت ساخت شهرداری تهران

abdicpjournals.net

اعضای هیات تحریریه بین المللی

دکتر احسان اثنی عشری

مهندسی و مدیریت ساخت دانشیار،گروه مهندسی عمران، مدیریت پروژه،دانشگاه ناتینگهام ترنت

www.modiriatsakht.com
asnaashari.ehsangmail.com
0000-0001-5552-9428

دکتر محمد نجیم واحدی

مهندسی و مدیریت ساخت گروه مهندسی عمران، دانشگاه پلی تکنیک کابل، کابل، افغانستان

m.najim.wkpu.edu.af

اعضای هیات تحریریه

دکتر مجید قلهکی

مهندسی عمران استاد، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

mgholhakisemnan.ac.ir

h-index: 8  

دکتر حسین نادرپور

مهندسی عمران استاد دانشکده مهندسی عمران دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

naderpour.semnan.ac.ir/
naderpoursemnan.ac.ir
+98 23 33535203
0000-0002-4179-7816

h-index: Scopus: 21  

دکتر محمدرضا قاسمی

مهندسی عمران استاد دانشکده مهندسی دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

mrghasemieng.usb.ac.ir

دکتر بهروز حسنی

مهندسی عمران استاد، دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد

b_hassanium.ac.ir

دکتر علی معصومی

مهندسی عمران استاد،گروه مهندسی عمران،دانشگاه خوارزمی، تهران،ایران

khu.ac.ir/cv/325/
massumikhu.ac.ir

دکتر سید محمد شبیری

محیط زیست،نماینده کرسی یونسکو در آموزش محیط زیست در ایران استاد،گروه آموزش محیط زیست ،دانشگاه پیام نور،صندوق پستی 3697-19395، تهران،ایران

sm_shobeiripnu.ac.ir

دکتر آرمین منیر عباسی

مهندسی عمران-مدیریت ساخت دانشیار،گروه مهندسی عمران،دانشگاه پیام نور،صندوق پستی 3697-19395، تهران،ایران

monirabbasipnu.ac.ir

دکتر سید علی رضویان امرئی

مهندسی عمران-زلزله دانشیار،گروه مهندسی عمران،دانشگاه پیام نور،صندوق پستی 3697-19395، تهران،ایران

ali_razavianyahoo.com

دکتر حسن دیواندری

مهندسی عمران-راه و ترابری دانشیار، گروه مهندسی عمران، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد نوشهر

divandariiauns.ac.ir

دکتر مسعود عامل سخی

مهندسی عمران –ژئوتکنیک لرزه ­ای دانشیار، گروه مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی قم

mamelsakhiyahoo.com

دکتر مریم قربانی

مهندسی معماری استادیار،گروه مهندسی معماری

maryamghorbani.comgmail.com

دکتر امین قربانی

مهندسی عمران استادیار دانشکده فنی مهندسی دانشگاه پیام نور

aghorbanipnu.ac.ir

دکتر مهدی محرمی

مهندسی عمران مدیریت ساخت استادیار،دانشگاه آزاد اسلامی،واحد دماوند

mahdi.moharramigmail.com

دکتر هادی فضلی

مهندسی عمران استادیار،گروه مهندسی عمران،دانشگاه پیام نور،صندوق پستی 3697-19395، تهران،ایران

hfazlipnu.ac.ir

دکتر جلال ایوبی نژاد

مهندسی عمران، راه و ترابری/ مدیریت ساخت استادیار،گروه مهندسی عمران،دانشگاه پیام نور،صندوق پستی 3697-19395، تهران،ایران

ayoubinejadjust.ac.ir

دکتر مهدی مومنی

دکترای حقوق استادیار،گروه حقوق،دانشگاه پیام نور،صندوق پستی 3697-19395، تهران،ایران

drmomeni.lawgmail.com

دکتر محمد امین توتونچیان

مهندسی عمران- ژئوتکنیک استادیار،گروه مهندسی عمران،دانشگاه پیام نور،صندوق پستی 3697-19395، تهران،ایران

cv.pnu.ac.ir/HomePage/amintutunchian
aminpnu.ac.ir

دکتر محمد مهدی گودرزی سروش

دکتری معماری استادیار پایه 20معماری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان

soroushiauh.ac.ir

دکتر محمدرضا خزایی

عمران – مهندسی آب استادیار،گروه مهندسی عمران،دانشگاه پیام نور،صندوق پستی 3697-19395، تهران،ایران

khazaeeiust.ac.ir

دکتر حسین معز

مهندسی عمران استادیار،گروه مهندسی عمران،دانشگاه آزاد اسلامی،، رشت،ایران

moeziaurasht.ac.ir

دکتر سید علی سید رزاقی

مهندسی عمران-زلزله استادیار،گروه مهندسی عمران،دانشگاه پیام نور،صندوق پستی 3697-19395، تهران،ایران

arazzaghipnu.ac.ir

دکتر بهنوش سلیم بهرامی

مهندسی عمران-سازه استادیار،گروه مهندسی عمران،دانشگاه پیام نور،صندوق پستی 3697-19395، تهران،ایران

bsbahramiyahoo.com

دکتر کامران رحیم اف

مهندسی عمران، راه و ترابری استادیار،گروه مهندسی عمران،دانشگاه پیام نور،صندوق پستی 3697-19395، تهران،ایران

rahimov_kyahoo.com

دکتر مهسا کامی شیرازی

مهندسی معماری استادیار،گروه مهندسی معماری، مرکز تهران جنوب،دانشگاه آزاد اسلامی

m_kamishiraziazad.ac.ir

محمد علی زهره ای

مدیریت استادیار، دکترای مدیریت
معاون اجرایی وپشتیبانی دیوان محاسبات کل کشور

zohreidmk.ir

دکتر سعید کرمی

دکترای حقوق استادیار،گروه حقوق،دانشگاه پیام نور،صندوق پستی 3697-19395، تهران،ایران
مدیر کل حقوقی شهرداری تهران

karami.t54gmail.com

دکتر مجید پورامینیان

استادیار، گروه مهندسی عمران، واحد رامسر، دانشگاه آزاد اسلامی، رامسر، ایران

majid.pouraminianiau.ac.ir
0000-0001-5648-8365

h-index: Scopus: 5  

دکتر وحید افشین مهر

مهندسی معماری استادیار،گروه مهندسی معماری،دانشگاه پیام نور،صندوق پستی 3697-19395، تهران،ایران

afshinmehrmpnu.ac.ir

مدیر علمی و اجرایی

مهندس رزا شوکتی

مهندسی عمران--مدیریت ساخت مدیر علمی و اجرایی

fshokati59gmail.com

اعضای هیات تحریریه بین المللی

دکتر فایز علی جراد

استاد،دکترای مهندسی عمران--مدیریت ساخت گروه مهندسی و مدیریت ساخت،دانشکده مهندسی عمران،دانشگاه تیشرین،سوریه

fayezjradtishreen.edu.sy

هبه صقر

استادیار،دکترای مهندسی عمران--مدیریت ساخت گروه مهندسی و مدیریت ساخت،دانشکده مهندسی عمران،دانشگاه تیشرین،سوریه

hebasaker1807gmail.com