اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر علی قربانی

مهندسی عمران مدیریت ساخت استادیار گروه مهندسی مدیریت ساخت دانشگاه پیام نور

www.alighorbani.com
cpjournals.comatgmail.com
+98 21 88027579
0000-0001-7637-6846

سردبیر

دکتر علی قربانی

مهندسی عمران استادیار دانشکده مهندسی دانشگاه پیام نور

www.alighorbani.com
cpjournals.comatgmail.com
+98 21 88027579
0000-0001-7637-6846

اعضای هیات تحریریه

دکتر محمدرضا قاسمی

مهندسی عمران استاد دانشکده مهندسی دانشگاه سیستان و بلوچستان

mrghasemiateng.usb.ac.ir

دکتر بهروز حسنی

مهندسی عمران استاد، دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد

b_hassaniatum.ac.ir

دکتر مجید قلهکی

مهندسی عمران دانشیار دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه سمنان

mgholhakiatsemnan.ac.ir

h-index: 8  

دکتر امین قربانی

مهندسی عمران استادیار دانشکده فنی مهندسی دانشگاه پیام نور

aghorbaniatpnu.ac.ir

دکتر حسین نادرپور

مهندسی عمران دانشیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه سمنان

naderpouratsemnan.ac.ir
0000-0002-1089-0364

h-index: Scopus: 9  

دکتر مهدی محرمی

مهندسی عمران مدیریت ساخت استادیار،دانشگاه آزاد اسلامی،واحد دماوند

mahdi.moharramiatgmail.com

دکتر مریم قربانی

مهندسی معماری مدرس دانشگاه

mghorbaniatcpjournals.com

اعضای هیات تحریریه بین المللی

دکتر محمد نجیم واحدی

مهندسی و مدیریت ساخت گروه مهندسی عمران، دانشگاه پلی تکنیک کابل

m.najim.watkpu.edu.af

مدیر علمی و اجرایی

مهندس فاطمه شوکتی گورابی

مهندسی عمران مدیر علمی و اجرایی

fshokatiatcpjournals.com
+98 21 88027579