اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر علی قربانی

مهندسی عمران مدیریت ساخت استادیار گروه مهندسی مدیریت ساخت دانشگاه پیام نور

www.alighorbani.com
cpjournals.comgmail.com
+98 21 88027579
0000-0001-7637-6846

سردبیر

دکتر علی قربانی

مهندسی عمران استادیار دانشکده مهندسی دانشگاه پیام نور

www.alighorbani.com
cpjournals.comgmail.com
+98 21 88027579
0000-0001-7637-6846

مدیر علمی و اجرایی

مهندس فاطمه شوکتی گورابی

مهندسی عمران مدیر علمی و اجرایی

fshokaticpjournals.com
+98 21 88027579

اعضای هیات تحریریه بین المللی

دکتر احسان اثنی عشری

مهندسی و مدیریت ساخت دانشیار،گروه مهندسی عمران، مدیریت پروژه،دانشگاه ناتینگهام ترنت

www.modiriatsakht.com
asnaashari.ehsangmail.com
0000-0001-5552-9428

دکتر محمد نجیم واحدی

مهندسی و مدیریت ساخت گروه مهندسی عمران، دانشگاه پلی تکنیک کابل

m.najim.wkpu.edu.af

اعضای هیات تحریریه

دکتر محمدرضا قاسمی

مهندسی عمران استاد دانشکده مهندسی دانشگاه سیستان و بلوچستان

mrghasemieng.usb.ac.ir

دکتر بهروز حسنی

مهندسی عمران استاد، دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد

b_hassanium.ac.ir

دکتر علی معصومی

مهندسی عمران استاد،گروه مهندسی عمران،دانشگاه خوارزمی، تهران،ایران

khu.ac.ir/cv/325/
massumikhu.ac.ir

دکتر رضا رسولی

مدیریت استاد،،گروه مدیریت دولتی ،دانشگاه پیام نور،صندوق پستی 3697-19395، تهران،ایران

rasoulipnu.ac.ir

دکتر سید محمد شبیری

محیط زیست،نماینده کرسی یونسکو در آموزش محیط زیست در ایران استاد،گروه آموزش محیط زیست ،دانشگاه پیام نور،صندوق پستی 3697-19395، تهران،ایران

sm_shobeiripnu.ac.ir

دکتر مجید قلهکی

مهندسی عمران استاد، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه سمنان

mgholhakisemnan.ac.ir

h-index: 8  

دکتر حسین نادرپور

مهندسی عمران دانشیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه سمنان

naderpoursemnan.ac.ir
0000-0002-1089-0364

h-index: Scopus: 9  

دکتر آرمین منیر عباسی

مهندسی عمران-مدیریت ساخت دانشیار،گروه مهندسی عمران،دانشگاه پیام نور،صندوق پستی 3697-19395، تهران،ایران

monirabbasipnu.ac.ir

دکتر علی شادرخ

دکترای آمار دانشیار،گروه آمار،دانشگاه پیام نور،صندوق پستی 3697-19395، تهران،ایران

ali_shadrokhyahoo.com

دکتر پرویز نصیری

دکترای آمار دانشیار،گروه آمار،دانشگاه پیام نور،صندوق پستی 3697-19395، تهران،ایران

pnasiri45yahoo.com

دکتر سید علی رضویان امرئی

مهندسی عمران-زلزله دانشیار،گروه مهندسی عمران،دانشگاه پیام نور،صندوق پستی 3697-19395، تهران،ایران

ali_razavianyahoo.com

دکتر محمدرضا خزایی

عمران – مهندسی آب استادیار،گروه مهندسی عمران،دانشگاه پیام نور،صندوق پستی 3697-19395، تهران،ایران

khazaeeiust.ac.ir

دکتر علی جمشیدی

مدیریت منابع انسانی استادیار،گروه مدیریت ،دانشگاه پیام نور،صندوق پستی 3697-19395، تهران،ایران

ali100189yahoo.com

دکتر وحید افشین مهر

مهندسی معماری استادیار،گروه مهندسی معماری،دانشگاه پیام نور،صندوق پستی 3697-19395، تهران،ایران

afshinmehrmpnu.ac.ir

دکتر محمد مهدی گودرزی سروش

دکتری معماری استادیار پایه 20معماری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان

soroushiauh.ac.ir

دکتر حسن علیزاده

مهندسی زمین شناسی استادیار،گروه زمین شناسی ،دانشگاه پیام نور،صندوق پستی 3697-19395، تهران،ایران

h_alizadehspnu.ac.ir

دکتر امین قربانی

مهندسی عمران استادیار دانشکده فنی مهندسی دانشگاه پیام نور

aghorbanipnu.ac.ir

دکتر بهنوش سلیم بهرامی

مهندسی عمران-سازه استادیار،گروه مهندسی عمران،دانشگاه پیام نور،صندوق پستی 3697-19395، تهران،ایران

bsbahramiyahoo.com

دکتر جلال ایوبی نژاد

مهندسی عمران، راه و ترابری/ مدیریت ساخت استادیار،گروه مهندسی عمران،دانشگاه پیام نور،صندوق پستی 3697-19395، تهران،ایران

ayoubinejadjust.ac.ir

دکتر هادی فضلی

مهندسی عمران استادیار،گروه مهندسی عمران،دانشگاه پیام نور،صندوق پستی 3697-19395، تهران،ایران

hfazlipnu.ac.ir

دکتر کامران رحیم اف

مهندسی عمران، راه و ترابری استادیار،گروه مهندسی عمران،دانشگاه پیام نور،صندوق پستی 3697-19395، تهران،ایران

rahimov_kyahoo.com

دکتر محمد امین توتونچیان

مهندسی عمران- ژئوتکنیک استادیار،گروه مهندسی عمران،دانشگاه پیام نور،صندوق پستی 3697-19395، تهران،ایران

cv.pnu.ac.ir/HomePage/amintutunchian
aminpnu.ac.ir

دکتر حسین معز

مهندسی عمران استادیار،گروه مهندسی عمران،دانشگاه آزاد اسلامی،، رشت،ایران

moeziaurasht.ac.ir

دکتر مریم قربانی

مهندسی معماری مدرس دانشگاه

mghorbanicpjournals.com

دکتر مهدی محرمی

مهندسی عمران مدیریت ساخت استادیار،دانشگاه آزاد اسلامی،واحد دماوند

mahdi.moharramigmail.com

دکتر بهنود برمایه ور

مهندسی عمران، مدیریت پروژه و ساخت دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر

b.barmayehvarart.ac.ir

دکتر بابک زمان زاده

مهندسی عمران، مدیریت پروژه و ساخت استادیار،گروه مدیریت پروژه و مدیریت ساخت موسسه آموزش عالی علاء الدوله سمنانی، ایران

babakzamanzadehyahoo.com

دکتر علیرضا لرک

مهندسی عمران-مدیریت ساخت استادیار،گروه مهندسی عمران،دانشگاه آزاد اسلامی، تهران،ایران

alirezalorkgmail.com

دکتر حسن دیواندری

مهندسی عمران-راه و ترابری استادیار، گروه مهندسی عمران، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد نوشهر

divandariiauns.ac.ir

دکتر کمیل کریمی

مهندسی عمران-سازه استادیار،گروه مهندسی عمران،دانشگاه آزاد اسلامی،، لاهیجان،ایران

karimi.ksrbiau.ac.ir

دکتر رسول ابافت

حقوق استادیار،گروه حقوق، دانشگاه پیام نور

rasoul.abafatgmail.com

دکتر مسعود عامل سخی

مهندسی عمران –ژئوتکنیک لرزه ­ای استادیار، گروه مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی قم

mamelsakhiyahoo.com

دکتر فاضل بوستان

دکتری فلسفه دانشگاه پیام نور

boostanpnu.ac.ir

دکتر حمید یزدانی

مهندسی پلیمر استادیار،گروه مهندسی شیمی،دانشگاه پیام نور،صندوق پستی 3697-19395، تهران،ایران

h.yazdanipnu.ac.ir

ابراهیم سپهری

حسابداری استادیار،گروه حسابداری،دانشگاه پیام نور،صندوق پستی 3697-19395، تهران،ایران

ebrahim.sepehriyahoo.com

دکتر سید علی سید رزاقی

مهندسی عمران-زلزله استادیار،گروه مهندسی عمران،دانشگاه پیام نور،صندوق پستی 3697-19395، تهران،ایران

arazzaghipnu.ac.ir

دکتر مهسا کامی شیرازی

مهندسی معماری استادیار،گروه مهندسی معماری، مرکز تهران جنوب،دانشگاه آزاد اسلامی

m_kamishiraziazad.ac.ir

دکتر الهام پورمهابادیان

مهندسی معماری عضو هیات علمی دانشگاه

e.pourmahabadianiaushk.ir