اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر علی قربانی

مهندسی عمران مدیریت ساخت استادیار گروه مهندسی مدیریت ساخت دانشگاه پیام نور

www.alighorbani.com
cpjournals.comatgmail.com
+98 21 88027579
0000-0001-7637-6846

سردبیر

دکتر علی قربانی

مهندسی عمران استادیار دانشکده مهندسی دانشگاه پیام نور

www.alighorbani.com
cpjournals.comatgmail.com
+98 21 88027579
0000-0001-7637-6846

اعضای هیات تحریریه

دکتر محمدرضا قاسمی

مهندسی عمران استاد دانشکده مهندسی دانشگاه سیستان و بلوچستان

mrghasemiateng.usb.ac.ir

دکتر بهروز حسنی

مهندسی عمران استاد، دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد

b_hassaniatum.ac.ir

دکتر مجید قلهکی

مهندسی عمران دانشیار دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه سمنان

mgholhakiatsemnan.ac.ir

h-index: 8  

دکتر امین قربانی

مهندسی عمران استادیار دانشکده فنی مهندسی دانشگاه پیام نور

aghorbaniatpnu.ac.ir

دکتر حسین نادرپور

مهندسی عمران دانشیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه سمنان

naderpouratsemnan.ac.ir
0000-0002-1089-0364

h-index: Scopus: 9  

دکتر مهدی محرمی

مهندسی عمران مدیریت ساخت استادیار،دانشگاه آزاد اسلامی،واحد دماوند

mahdi.moharramiatgmail.com

دکتر مریم قربانی

مهندسی معماری مدرس دانشگاه

mghorbaniatcpjournals.com

دکتر رسول ابافت

حقوق استادیار،گروه حقوق، دانشگاه پیام نور

rasoul.abafatatgmail.com

اعضای هیات تحریریه بین المللی

دکتر احسان اثنی عشری

مهندسی و مدیریت ساخت دانشیار،گروه مهندسی عمران، مدیریت پروژه،دانشگاه ناتینگهام ترنت

www.modiriatsakht.com
asnaashari.ehsanatgmail.com
0000-0001-5552-9428

دکتر محمد نجیم واحدی

مهندسی و مدیریت ساخت گروه مهندسی عمران، دانشگاه پلی تکنیک کابل

m.najim.watkpu.edu.af

مدیر علمی و اجرایی

مهندس فاطمه شوکتی گورابی

مهندسی عمران مدیر علمی و اجرایی

fshokatiatcpjournals.com
+98 21 88027579