فراخوان پذیرش مقاله،جهت شماره16(شهریورماه سال 99) ژورنال عمران و پروژه

در پی نشر منظم ماهیانه مقالات علمی پژوهشگران محترم فراخوان نشر شماره 15 نشریه اعلام می گردد.