شماره 2 نشریه عمران و پروژه منتشر گردید.

به استحضار می رساند شماره دوم نشریه، در تیرماه 1398، منتشر گردید.