فراخوان پذیرش مقاله،جهت شماره۴(شهریور ماه سال 98) ژورنال عمران و پروژه

فراخوان پذیرش مقاله،جهت شماره۴(شهریور ماه سال 98) ژورنال عمران و پروژه

در ادامه انتشار منظم شماره های ژورنال،نشریه عمران و پروژه جهت شماره ۴(شهریور98)، پذیرای آثار بدیع پژوهشگران محترم می باشد.