| ماهنامه| ISC | فنی،مدیریتی،حقوقی| اعتبار،چابکی،پاسخگویی|

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

مهندس عمران

10.22034/cpj.2024.453655.1275

چکیده

چکیده

پژوهش حاضر با هدف رتبه بندی انتخاب مصالح ساختمانی در ساختمان‌های بلند مرتبه به کمک تکنیک تاپسیس فازی از نظر پیمانکاران بررسی شد. نتایج حاصل از تحلیل داده‌ها با استفاده از روش‌های دلفی فازی، تحلیل سلسله مراتبی فازی و تاپسیس فازی جهت شناسایی و رتبه بندی گزینه‌ها براساس شاخص‌ها ارائه شدند. نتایج روش دلفی فازی نشان داد شاخص‌های ایمنی و بهداشت و تدارکات باید حذف شوند. نتایج روش تحلیل سلسله مراتبی فازی نشان داد که شاخص پایداری، مهم‌ترین و شاخص پذیرش قانونی و مقرراتی، کم اهمیت‌ترین شاخص‌ها در بین شاخص‌های نهایی حاصل شده می‌باشد. با توجه به وزن‌های شاخص‌های نهایی جهت انتخاب مصالح ساختمانی در ساختمان‌های بلند مرتبه در روش تحلیل سلسله مراتبی فازی، شاخص‌ها به صورت فازی برای روش تاپسیس فازی وزن دهی شدند. طبق نتایج روش تاپسیس فازی به ترتیب بتن پلیمری، میکروسمنت، بتن شیشه ای، درای وال، ساندویچ پنل، بتن خود ترمیم کننده، آرملات، شیشه اسپایدر، بتن کربن، بلوک گازی، کرتین وال و ترمووال رتبه 1 الی 12 را به خود اختصاص دادند. امید است در آینده‌ای نه چندان دور این مصالح وارد بازار مصالح ساختمانی در ساختمان‌های بلند مرتبه ‌شوند و به کاهش مصرف منابع طبیعی، انرژی و آب و همچنین ایجاد ساختمان‌هایی محکم‌تر و دوستدار محیط‌زیست کمک نماید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Ranking the choice of building materials in high-rise buildings using the fuzzy TOPSIS technique from the point of view of contractors

نویسنده [English]

  • Parviz Fakhraei

civil engineer

چکیده [English]

Abstract

The current research was conducted with the aim of rating the selection of construction materials in high-rise buildings using the fuzzy TOPSIS technique from the point of view of contractors. The results of data analysis were presented using fuzzy Delphi, fuzzy hierarchical analysis and fuzzy TOPSIS methods to identify and rank options based on indicators. The results of the fuzzy Delphi method showed that safety and health indicators and logistics should be removed. The results of the fuzzy hierarchical analysis method showed that the sustainability index is the most important and the legal and regulatory acceptance index is the least important index among the final indices obtained. According to the weights of the final indicators for the selection of building materials in high-rise buildings in the fuzzy hierarchical analysis method, the indicators were weighted in a fuzzy way for the fuzzy TOPSIS method. According to the results of TOPSIS Fazi method, polymer concrete, microcement, glass concrete, dry wall, sandwich panel, self-healing concrete, armalate, spider glass, carbon concrete, gas block, curtain wall and thermowall rank 1 to 12 respectively. They gave. It is hoped that in the not too distant future these materials will enter the construction materials market in high-rise buildings and help to reduce the consumption of natural resources, energy and water, as well as to create stronger and more environmentally friendly buildings.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "
  • Ranking"
  • Fuzzy TOPSIS"
  • Hierarchical analysis"
  • ,"
  • High-rise buildings"
  • , "
  • Construction materials"