موضوعات = عمران- سازه های هیدرولیکی
بررسی روشهای محاسبه زبری منینگ: مورد یک رودخانه کوچک در جنوب غربی ایران

دوره 4، شماره 7، مهر 1401، صفحه 11-16

10.22034/cpj.2022.365058.1162

سید محمد صادق رسولی؛ امیرحسین بازایی؛ روزبه آقامجیدی


تعیین ضریب تخلیه سرریزهای جانبی با استفاده از شبکه عصبی

دوره 4، شماره 4، تیر 1401، صفحه 72-84

10.22034/cpj.2022.354288.1147

حسین منتصری؛ رضا خلیلی؛ مهدی ملک محمودی