اهداف و چشم انداز

دقت، سرعت، کیفیت، اصالت و عدالت پژوهشی، منشور استراتژیک نشریه می باشد.

چشم انداز این مجله بر ” تبدیل به مجله برتر در حوزه مدیریت پروژه و مدیریت ساخت کشور” است. استراتژی کلی این مجله علمی” اعتبار، چابکی، پاسخگویی” بر مبنای منشور فوق می باشد.

تبدیل شدن مجله به مرجع علمی معتبر در کشور در حوزه مهندسی عمران و بالاخص مدیریت ساخت و مدیریت پروژه و حمایت از دانش کاربردی با لحاظ اثرات متقابل این دو مقوله، چشم انداز پنج ساله اول این مجله می باشد.

 
حوزه و قلمرو موضوعی نشریه به شرح ذیل می باشد:

حوزه های مهندسی عمران:

عمران-عمران

عمران-سازه

عمران-راه و ترابری

عمران-حمل و نقل

عمران-محیط زیست

عمران- مکانیک خاک و پی

عمران- سازه های هیدرولیکی

عمران- زلزله

==================

حوزه های مهندسی عمران مدیریت ساخت: 

مدیریت محدوده

مدیریت یکپارچگی

مدیریت هزینه

مدیریت زمان

مدیریت کیفیت

مدیریت ریسک

مدیریت تدارکات

مدیریت منابع انسانی

مدیریت ماشین آلات

مدیریت ارتباطات

مدیریت مالی

مدیریت دعاوی

مدیریت زیست محیطی

مهندسی سیستم ها

حقوق مهندسی 

اخلاق مهندسی 

در حوزه کلیه پروژه های عمرانی