اصول اخلاقی انتشار مقاله

این نشریه با احترام به قوانین اخلاق در نشریات تابع قوانین کمیتۀ اخلاق در انتشار (COPE )می باشد و از آیین نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می نماید.

این نشریه با احترام به قوانین اخلاق در نشریات تابع قوانین کمیتۀ اخلاق در انتشار (COPE )می باشد و از آیین نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می نماید.

بر این اساس بررسی تخلفات:براساس دستورالعمل بین المللی کمیته اخلاق چاپ آثار علمی (COPE) با تخلفات برخورد می گردد.

* این نشریه پایبند به قوانین بین‌المللی علیه سوء استفاده علمی شامل داده‌سازی، تحریف، سرقت ادبی، و غیره می‌باشد. هرگونه سوء رفتار مشکوک در طی مرور و پروسه داوری، مطابق با دستوالعمل کمیته اخلاق چاپ آثار علمی (COPE) مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

 

 

 خلاصه:

بر اساس اولویت و اهمیت اخلاق حرفه ای برای کلیه ارکان سازمانی این نشریه، ضمن تاکید بر مسوولیت نویسندگان در قبال قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی، رعایت اخلاق پژوهشی و امانتداری علمی و پژوهشی از سوی نویسندگان محترم جزو اصول اخلاقی مهم می باشد.

همچنین نویسندگان محترم می بایستی متعهد گردند که اولا مقاله ارسالی تکراری نبوده و قبلا در جایی چاپ نشده یا پذیرش نگردیده باشد. ثانیا تا زمان تعیین تکلیف پذیرش مقاله از نشر آن در محل دیگر، خودداری به عمل آورند.