اصول اخلاقی انتشار مقاله

این نشریه با احترام به قوانین اخلاق در نشریات تابع قوانین کمیتۀ اخلاق در انتشار (COPE )می باشد و از آیین نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می نماید.

خلاصه:

بر اساس اولویت و اهمیت اخلاق حرفه ای برای کلیه ارکان سازمانی این نشریه، ضمن تاکید بر مسوولیت نویسندگان در قبال قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی، رعایت اخلاق پژوهشی و امانتداری علمی و پژوهشی از سوی نویسندگان محترم جزو اصول اخلاقی مهم می باشد.

همچنین نویسندگان محترم می بایستی متعهد گردند که اولا مقاله ارسالی تکراری نبوده و قبلا در جایی چاپ نشده یا پذیرش نگردیده باشد. ثانیا تا زمان تعیین تکلیف پذیرش مقاله از نشر آن در محل دیگر، خودداری به عمل آورند.