بر اساس نویسندگان

ا

ب

  • بابازاده، مهدی [1] دفتر فنی شماره ۵۱ نظام مهندسی ساختمان
  • بشیر، بهنام [1] دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران، گروه مهندسی و مدیریت ساخت ، دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم تحقیقات تهران،ایران

پ

ث

  • ثابت، عباس [1] عضو هیأت علمی، گروه مدیریت، موسسه آموزش عالی آپادانا، شیراز، ایران

ح

خ

د

ر

  • رسولی، احمد [1] دانشگاه پیام نور تهران شمال
  • روانشادنیا، مهدی [1] دکترای تخصصی ، دانشیار وعضو هیأت علمی دانشکده هنر و معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران

ز

س

ش

ص

ط

ع

ف

ق

ک

م

ن

ه

ی