بر اساس نویسندگان

ا

ب

  • بابازاده، مهدی [1] دفتر فنی شماره ۵۱ نظام مهندسی ساختمان
  • بشیر، بهنام [1] دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران، گروه مهندسی و مدیریت ساخت ، دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم تحقیقات تهران،ایران
  • بهادری، محمدرضا [1] مهندسی عمران، دانشگاه آزاد واحد شیراز، دانشکده مهندسی 2، شیراز، ایران

پ

ث

  • ثابت، عباس [1] عضو هیأت علمی، گروه مدیریت، موسسه آموزش عالی آپادانا، شیراز، ایران

ح

خ

  • خامنه، امیر حسین [1] دکترای مدیریت پروژه و ساخت، مدیر تحقیق، توسعه و دانش، بخش نفت و گاز، شرکت مپنا، تهران، ایران
  • خدابخشی، عاطفه [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مهندسی و مدیریت ساخت،دانشگاه آیندگان
  • خداوردی، پریسا [1] دانشجوی کارشناسی ارشد موسسه آموزش عالی علاء الدوله سمنانی گرمسار

د

ر

ز

س

ش

ص

ط

ع

ف

ق

ک

م

ن

ه

ی