تجربیات مدیران پروژه ایرانی در احداث خطوط انتقال نفت ، گاز و آب با تاکید بر مدیریت کیفیت و کاهش هزینه

نوع مقاله: یادداشت پژوهشی

نویسندگان

1 مدیریت فنی و مشاور مدیرعامل

2 مدیریت فنی و مهندسی موسسه اروندان- قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء(ص

3 گروه مهندسی مدیریت ساخت، دانشکده مهندسی، دانشگاه پیام نور

چکیده

احداث خطوط انتقال یکی از ایمن ترین و کم هزینه ترین روش حمل و نقل در مهندسی ترابری می باشد لذا توجه به نحوه احداث آنها با رویکرد افزایش کیفیت و کاهش هزینه بسیار ضروری بوده و بازنگری در روش های جاری و عرف احداث خطوط انتقال و تلاش در جهت کنترل بروزرسانی استانداردهای گذشته بر پایه تجربیات بدست آمده در احداث خطوط انتقال با اقطار و سیال های متفاوت و عبور از انواع مناطق و عوارض طبیعی مد نظر می باشد. تغییرات و بازنگری در روش های طراحی خطوط انتقال و مهندسی خرید و کاربرد منطقی کالا در فصول مختلف سال و همچنین روش های اجرایی سامانه انتقال در بحث تجهیز کارگاه، عملیات مسیرسازی، عملیات جوشکاری، حفاظت کاتدیک، عبور از موانع، تهیه نقشه های عین ساخت و ثبت تجربیات گذشته می تواند در کاهش هزینه های جاری و آتی پروژه و همچنین افزایش یا حفظ کیفیت عملیات نقش موثری ایفاء نماید.

کلیدواژه‌ها