آمادگی نشریه عمران و پروژه جهت نشر پرسشنامه های پژوهشی به صورت رایگان

آمادگی نشریه عمران و پروژه جهت نشر پرسشنامه های پژوهشی به صورت رایگان

نظر به مصوبه شورای سردبیری مجله و در راستای فراهم سازی بستری برای نشر و گسترش امور پژوهشی، نشریه عمران و پروژه به عنوان مرجع علمی در حوزه مهندسی عمران و مهندسی مدیریت ساخت و مدیریت پروژه، آماده دریافت و نشر رایگان پرسشنامه های مرتبط پژوهشگران محترم جهت بهره مندی از جامعه مخاطب متخصص این مجله می باشد.

جهت ارسال متن و لینک پرسشنامه تنظیمی مراتب به ایمیل جواب سریع مجله ارسال گردد.