کلیدواژه‌ها = مدیریت ریسک
پیش بینی ریسک پروژه های عمرانی بر اساس ارتباطات سازمانی و مدیریت دانش

دوره 2، شماره 9، آذر 1399، صفحه 47-56

رضا زارعی؛ عباس ثابت؛ احمد جنابعلی جهرمی