کلیدواژه‌ها = تخریب سازه ها
بررسی عوامل مخرب و فرسودگی سازه های بتنی

دوره 2، شماره 10، دی 1399، صفحه 43-54

معصومه حیدربیگی