فراخوان پذیرش مقاله،جهت ژورنال عمران و پروژه

در پی نشر منظم ماهیانه مقالات علمی پژوهشگران محترم فراخوان نشر  نشریه اعلام می گردد.