| ماهنامه| ISC | فنی،مدیریتی،حقوقی| اعتبار،چابکی،پاسخگویی|
اخذ نمایه iscنشریه عمران و پروژه
با کمال مسرت، مراتب اخذ نمایه نشریه عمران و پروژه در isc اعلام می شود.  

مطالعه بیشتر

فراخوان پذیرش مقاله،جهت ژورنال عمران و پروژه
در پی نشر منظم ماهیانه مقالات علمی پژوهشگران محترم فراخوان نشر  نشریه اعلام می گردد.

مطالعه بیشتر

انتشار شماره 35نشریه ماهنامه عمران و پروژه-فروردین ماه 1401 نخستین شماره قرن جدید
در ادامه روند منظم انتشار نشریه نخستین شماره قرن جدید مجله منتشر گردید.

مطالعه بیشتر

نشریه عمران و پروژه و آموزش سریع روش تحقیق این قسمت:پایایی و روایی پرسشنامه
نشریه عمران و پروژه و آموزش سریع روش تحقیقاین قسمت:پایایی و روایی پرسشنامه کلیه حقوق محفوظ است. با همکاری: مهندس بابازاده

مطالعه بیشتر

نشریه عمران و پروژه و آموزش سریع روش تحقیق این قسمت:روشهای تجزیه و تحلیل اطلاعات در روش تحقیق
نشریه عمران و پروژه و آموزش سریع روش تحقیقاین قسمت:روشهای تجزیه و تحلیل اطلاعات در روش تحقیق   کلیه حقوق محفوظ است. با همکاری: مهندس بابازاده        

مطالعه بیشتر

نشریه عمران و پروژه و آموزش سریع روش تحقیق این قسمت:پروپوزال نویسی
نشریه عمران و پروژه و آموزش سریع روش تحقیقاین قسمت:پروپوزال نویسی کلیه حقوق محفوظ است. با همکاری: مهندس بابازاده  

مطالعه بیشتر

نشریه عمران و پروژه و آموزش سریع روش تحقیق این قسمت:اشکالات پژوهش
نشریه عمران و پروژه و آموزش سریع روش تحقیقاین قسمت:اشکالات پژوهش کلیه حقوق محفوظ است. با همکاری: مهندس بابا زاده

مطالعه بیشتر

نشریه عمران و پروژه و آموزش سریع روش تحقیق این قسمت:روشها و ابزار گردآوری اطلاعات
نشریه عمران و پروژه و آموزش سریع روش تحقیقاین قسمت:روشها و ابزار گردآوری اطلاعات کلیه حقوق محفوظ است. با همکاری: مهندس بابازاده  

مطالعه بیشتر

آمادگی نشریه عمران و پروژه جهت نشر پرسشنامه های پژوهشی به صورت رایگان
نظر به مصوبه شورای سردبیری مجله و در راستای فراهم سازی بستری برای نشر و گسترش امور پژوهشی، نشریه عمران و پروژه به عنوان مرجع علمی در حوزه مهندسی عمران و مهندسی مدیریت ساخت و مدیریت پروژه، آماده دریافت و نشر رایگان پرسشنامه های مرتبط پژوهشگران محترم جهت بهره مندی از جامعه مخاطب متخصص این مجله می باشد. جهت ارسال متن و لینک پرسشنامه تنظیمی مراتب به ایمیل جواب سریع مجله ارسال گردد.

مطالعه بیشتر