انتشار شماره 35نشریه ماهنامه عمران و پروژه-فروردین ماه 1401 نخستین شماره قرن جدید

در ادامه روند منظم انتشار نشریه نخستین شماره قرن جدید مجله منتشر گردید.