| ماهنامه| ISC | فنی،مدیریتی،حقوقی| اعتبار،چابکی،پاسخگویی|
  • دقت، سرعت، کیفیت، اصالت و عدالت پژوهشی، منشور استراتژیک نشریه عمران و پروژه می باشد.
  • شعار نشریه اعتبار، چابکی و پاسخگویی می باشد.
  • چشم انداز این مجله بر ” تبدیل به مجله برتر در حوزه مدیریت پروژه و مدیریت ساخت کشور” است. استراتژی کلی این مجله علمی” اعتبار، چابکی، پاسخگویی” بر مبنای منشور فوق می باشد.
  • تبدیل شدن مجله به مرجع علمی معتبر در کشور در حوزه مهندسی عمران و بالاخص مدیریت ساخت و مدیریت پروژه و حمایت از چشم انداز پنج ساله اول این مجله می باشد.
  • اخذ نمایه بین المللی اسکوپوس در چشم انداز پنج ساله دوم  این مجله می باشد.

در این راستا از کلیه پژوهشگران، متفکران و مبتکرین درون مرزی و برون مرزی دعوت می‏ شود که برای تحقق و به ثمر رسیدن هدف ‏هـای یاد شده، مقاله های پژوهشی خود را به‏ نشریه  عمران و پروژه  ارسال دارند.