اولویت‌بندی شاخص های خرابی لرزه ای در قاب های خمشی فولادی نامنظم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه عمران، دانشکده مهندسی، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران

2 گروه عمران، دانشکده مهندسی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

3 گروه عمران،دانشکده مهندسی، واحد گرمسار، دانشگاه آزاد اسلامی، گرمسار، ایران

چکیده

در سال‌های اخیر هم‌زمان با پیشرفت فناوری‌های مرتبط با محاسبات سازه و افزایش قابل‌توجه دانش و تجربه در مورد رفتار لرزه‌ای سازه‌ها، بررسی میزان خرابی آن‌ها شکل جدی‌تری به خود گرفته است در نتیجه نیاز به تعریف شاخص‌های خرابی (DI) می‌باشد ‌که میزان خرابی را به‌صورت‌ کمّی و ‌کیفی بیان می‌کنند. در بسیاری از موارد، شاخص‌های خرابی پارامترهای بدون بُعدی می‌باشند‌ که دامنه ‌آن‌ها معمولاً بین مقدار صفر برای حالت بدون خسارت و مقدار یک برای حالت فروپاشی سازه می‌باشد و مقادیر بین این دو مقدار، حالات مختلف خرابی را نشان می‌دهند. در این تحقیق، به‌منظور ارزیابی و اولویت‌بندی شاخص‌های خرابی، چهار تیپ سازه قاب خمشی فولادی نامنظم (نامنظمی جرمی) با شکل-پذیری متوسط و تعداد طبقات 2، 5، 8 و12 در نرم‌افزار Etabs طراحی شدند و با استفاده از‌ نرم‌افزار‌ اجزا محدودیSeismoStruct تحت زلزله‌های دور از ‌گسل مورد تحلیل ‌دینامیکی‌ غیرخطی تاریخچه زمانی قرار گرفته‌اند سپس پارامترهای موردنیاز برای به دست آوردن شاخص‌های خرابی‌ سازه‌ای از قبیل شاخص‌های محلی مانند: تغییرمکان ‌نسبی،‌ جابجایی بیشینه بام، گسیختگی، سینماتیکی، دوران تجمّعی نرمال بانون، دوران تجمّعی پلاستیک، شکل‌‌پذیری‌ و پارک-انگ و ‌شاخص‌های ‌‌کلی مانند: پارک-انگ، انرژی، رافائل ‌و ‌میر، پاپادوپولوس، رزن ‌بلو‌، شکل‌پذیری، سوزن، برش پایه، گسیختگی (وزنی) و دوران نسبی محاسبه، بررسی و اولویت‌بندی شده‌اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Seismic Damage Indices Prioritization in Irregular Steel Moment-Resisting Frames

نویسندگان [English]

  • Abbasali Sadeghi 1
  • Seyede Vahide Hashemi 2
  • Kourosh Mehdizadeh 3
1 Department of Civil Engineering, Mashhad Branch, Islamic Azad University, Mashhad, Iran
2 Department of Civil Engineering, Sistan and Baluchestan University, zahedan, Iran
3 Department of Civil Engineering, Engineering Faculty, Garmsar Branch, Islamic Azad University, Garmsar, Iran
چکیده [English]

In recent years, with the advancement of technology related to structural computations and the significant increasing in knowledge and experience about the seismic behavior of structures, the study of their failure rate has become more serious, so it is necessary to define damage indices (DIs) are those that express amount of failure quantitatively and qualitatively. In many cases, Damage indices are dimensionless parameters, the range of which is usually between zero for no damage state and one for the structural collapse, and the values between these two indices are shown different damage states.
In this study, in order to evaluate and prioritize damage indices, four types of irregular intermediate ductility steel moment-resisting frame structure (mass irregularity) with 2, 5, 8 and 12-story were designed in Etabs software and then nonlinear dynamic time history analysis has been performed under far-fault earthquakes using SeismoStruct software so the parameters needed to obtain structural damage indices such as local indices like local indices: interstory drift, maximum roof displacement, banon failure, kinematic, banon normalized cumulative rotation, cumulative plastic rotation, ductility and park-ang and also global indices: park-ang, energy, roufaiel and meyer, papadopoulos, sozen, rosenblueth, ductility, hysteretic energy, Park-Ang and base shear, banon failure (weighted index) and interstory rotation have been derived, calculated and prioritized.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Damage Index
  • Steel Moment-Resisting Frame
  • Irregular
  • Fa-Fault Earthquake
  • Nonlinear Time History Analysis