| ماهنامه| ISC | فنی،مدیریتی،حقوقی| اعتبار،چابکی،پاسخگویی|

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی کارشناسی مهندسی مدیریت پروژه،دانشگاه پیام نور

چکیده

مقررات ملی ساختمان در ایران به عنوان ظوابط فراگیر در عرصه ساختمان محسوب می شود اما در این مسیر مشکلات و موانعی مطرح است که می توان از آن جمله به : تناق در تفسیر های مختلف از یک موضوع عدم تنوع از حیث اقلیم ، فرهنگ و توانایی های اقتصادی ، نادیده گرفتن رشد خدمات فنی و مهندسی و وجود فناوری های نو در بخش ساختمان ، تضاد ظوابط در دستگاه های مرتبط ، عدم توانایی جلوگیری از تخلفات ساختمانی به طور قطع ، اهمیت ایمنی و نگهداری در ساختمان و احکام خلاصه و اجمالی که بعضا" منجر به ابهام در قانون می گردد، اشاره نمود که به عنوان خلاء در اجرای حقیقی قانون در مقررات ملی مطرح می شود.
این موضوع بسیار حائز اهمیت است که دانش مهندسی باید متناسب با دانش های دیگر و ابزاری برای ایجاد شرایط بسیار ایمن و راحت برای آسایش فرد و جامعه باشد.از طرف دیگر بحث مدیریت هوشمند ساختمان امروزه امری مهم در راستای بهره برداری بهتر از ساختمان و رفاه بیشتر ساکنین می باشد که لازم است این موضوع نیز در مقررات ملی ساختمان جایگاه بهتری یابد.
در این پژوهش ضمن تشریح بخشی از چالش ها و تاکید بر ضرورت نیاز به تجدید نظر و تدوین مباحث جدید در مقررات ملی ساختمان راهکار برای بهتر نموندن شرایط فعلی پیشنهاد میگردد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Principles of supervision based on national building regulations and enforcement supervision damages

نویسنده [English]

  • Azin Ayneh

* Undergraduate student of Project Management Engineering, Payame Noor University

چکیده [English]

National building regulations in Iran are considered as pervasive rules in the field of construction, but in this direction, there are problems and obstacles that can be included, such as: Differences in different interpretations of an issue of lack of diversity in terms of climate, culture and economic capabilities, ignoring the growth of technical and engineering services and the existence of new technologies in the construction sector, the contradiction of rules in related devices, inability to prevent construction violations Certainly, the importance of safety and maintenance in the building and the concise and concise rulings that sometimes "lead to ambiguity in the law" were pointed out as a gap in the actual implementation of the law in national regulations.
It is very important that engineering knowledge should be commensurate with other knowledge and a tool to create very safe and comfortable conditions for the comfort of the individual and society. Most of the residents need to be better placed in the national building regulations.
In this study, while explaining some of the challenges and emphasizing the need to reconsider and formulate new issues in the national building regulations, a solution is proposed to better reflect the current situation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Executive operations
  • standard
  • proximity
  • joinery
  • foundation