| ماهنامه| ISC | فنی،مدیریتی،حقوقی| اعتبار،چابکی،پاسخگویی|

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی کارشناسی ارشد عمران –مدیریت ساخت ،دانشگاه پیام نور واحد کرج، ایران

چکیده

کنترل و برنامه ریزی پروژه از طریق کنترل زمانبندی و هزینه ها از وظایف اصلی مدیر پروژه است.اگر مدیریت پروژه را به یک سیستم تشبیه کنیم اعضای اصلی آن مدیریت سه فاکتور زمان،هزینه و کیفیت پروژه می باشند.این اعضا با هم یک رابطه دوطرفهو متقابل دارندکه به ریز اعضای مربوط به خود تقسیم می­شوند و تمام این اعضا هدف این سیستم یعنی مدیریت بهبنه و بازدهی بالای پروژه را محقق می­سازند. بررسی­هانشانمی­دهدکه بسیاریازمشکلاتوتاخیراتایجادشده،هزینه­هایتحمیلشدهوانحرافاتازبرنامهدرپروژه­هاقابلپیشبینی،برنامه­ریزیوارزیابیبودهاند . ازسویدیگربهمنظورجلوگیریازافزایشحجمبودجهایوزمانیپروژه­ها،بهکارگیریسیستم­هایمدیریتپروژهازجملهآنالیزوبرنامهریزیریسک­هاوعدمقطعیت­هاامریضروریبهنظرمیرسد. از آنجا که در مدت زمان انجام پروژه امکان به وجود آمدن عوامل غیر مترقبه زیادی همچون سیل، زلزله، شرایط جوی و غیره وجود دارد در نتیجه در پیش بینی مدت زمان و هزینه اولیه پروژه عدم قطعیت وجود دارد که به کار بردن روش ارزش کسب شده با مدیریت ریسک توام با هم می­تواند تصویر واقعی­تری از وضعیت پروژه را به مجریان پروژه نشان دهد. بنابراین این حوزه بسیار مورد توجه محققین بوده و راهکارهای زیادی برای استفاده این دو روش با یکدیگر ارائه گردیده است.سیستم مدیریت ارزش کسب شده با ارائه شاخصهای عملکردی امکان اندازه­گیری دقیق میزان پیشرفت پروژه و اتخاذ تصمیمات به­موقع برای پیاده­سازی اقدامات اصلاحی را فراهم می­آورد. این سیستم ارزشمند در تحلیل و کنترل عملکرد پروژه­ها، مدیران پروژه را قادر می­سازد ضمن تشخیص میزان مغایرت­های زمانی و هزینه­ای پروژه در مقابل برنامه، بتوانند هزینه نهایی و زمان اتمام پروژه را نیز پیش­بینی کنند.این مقاله اثر مدیریت و کنترل هزینه  را به روش توصیفی بر شاخص های نقدینگی وکنترل ریسک مورد تحلیل قرار داده است. نتایج حاکی از آن است حجم نقدینگی از عوامل اصلی و مهم افزایش ریسک می باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Management of project cost control and its impact on liquidity risk

نویسنده [English]

  • Seyed Abolfazl Razavi

Student of Civil Engineering - Construction Management, Payame Noor University, Karaj Branch, , Iran

چکیده [English]

 Studies show that many of the problems and delays, costs incurred, and project deviations in projects have been predictable, planned, and evaluated. There is uncertainty in predicting the duration and initial cost of the project that using the value-added method with risk management together can show a more realistic picture of the project status to project implementers. The acquired value management system provides performance indicators by accurately measuring the progress of the project and making timely decisions to implement remedial measures. This paper analyzes the effect of cost management and control in a descriptive manner on liquidity indicators and risk control. The results indicate that the volume of liquidity is one of the main and important factors in increasing risk.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cost Management
  • Earned Value Management
  • Liquidity Index
  • Liquidity Risk
  • Risk Management and Contro