| ماهنامه| ISC | فنی،مدیریتی،حقوقی| اعتبار،چابکی،پاسخگویی|

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 موسسه آموزش عالی آیندگان

2 گروه عمران، واحد رودبار، دانشگاه آزاد اسلامی، رودبار، ایران

3 گروه عمران، دانشگاه آیندگان، تنکابن، ایران

چکیده

نحوه تامین مالی و تهیه بودجه اجرایی لازم برای انجام پروژه های زیربنایی و بهره برداری از محصولات و خدمات حاصل از آنها در حال حاضر به عنوان یکی از مهم ترین چالش های پیش روی کشورهای در حال توسعه مطرح می باشد. در این راستا پژوهش حاضر با هدف بررسی روش های تأمین مالی و راه های بهره برداری طرح های عمرانی (مطالعه موردی طرح های وزارت نیرو مدیریت منابع آب) مورد بررسی قرار گرفته است. روش تحقیق پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه اجرا توصیفی از نوع پیمایشی بوده است. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل پیمانکاران، مشاوران و کارفرمایان خبره و صاحب‌نظر که در زمینه حوضه منابع آب فعالیت دارند، بودند که50 نفر از این خبرگان به روش نمونه‌گیری غیر تصادفی و به‌صورت هدفمند به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها در پژوهش حاضر پرسشنامه بود و برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون آماری تی تک نمونه و فریدمن، و نرم افزار 24 SPSSاستفاده شد. بر اساس یافته های پژوهش مهمترین راهکارهای بهره‌برداری از طرح‌های عمرانی به صورت زیر می‌باشد: 1) بهبود کیفی عامل کار، 2) بهبود روابط حاکم بین مدیر و کارکنان و 3) بهبود در بکارگیری رهاورد فناورانه. بنابراین بهترین راهکار برای بهره‌برداری از طرح‌های عمرانی آبی بهبود کیفی عامل کار بوده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Financing methods and ways of exploiting development projects (Case study of Ministry of Energy plans for water resources management)

نویسندگان [English]

  • Ali Habibi 1
  • Ali hooshmand ayini 2
  • Hossein Masoumi 3

2 Department of Civil Engineering, Rudbar Branch, Islamic Azad University, Rudbar, Iran

3 Department of Civil Engineering, Ayandegan University, Tonekabon, Iran

چکیده [English]

How to finance and prepare the necessary executive budget to carry out infrastructure projects and exploit their products and services is currently one of the most important challenges facing developing countries. In this regard, the present study has been reviewed with the aim of reviewing financing methods and ways of exploiting development projects (case study of the plans of the Ministry of Energy, Water Resources Management). The research method of the present study was applied in terms of purpose and descriptive in terms of implementation method. The statistical population of the present study included contractors, consultants and employers who are experts and experts working in the field of water resources basin, 50 of whom were selected by non-random sampling method and purposefully as a statistical sample. The data collection tool in the present study was a questionnaire and for data analysis, one-sample t-test and Friedman, and SPSS 24 software were used. Based on the research findings, the most important strategies for exploiting development projects are as follows: 1) Improving the quality of the work factor, 2) Improving the relationship between the manager and employees, and 3) Improving the use of technological efficiency. Therefore, the best way to exploit water development projects has been to improve the quality of the work factor.

کلیدواژه‌ها [English]

  • financing
  • operation
  • development plan