| ماهنامه| ISC | فنی،مدیریتی،حقوقی| اعتبار،چابکی،پاسخگویی|

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی الیگودرز، الیگودرز، ایران

چکیده

خرابی و انهدام بتن به شدت به تشکیل ترک ها و ریز ترک ها بستگی دارد. با افزایش بارگذاری، ریز ترک ها به هم متصل شده و ترک ها را تشکیل می دهند. به ‌منظور رفع این مشکل و همچنین ایجاد شرایط همگن، در چند دهه اخیر از یک سری رشته های نازک که در تمام حجم بتن گسترده شده است، استفاده می گردد که به آن ها الیاف گفته می شود. ﺑﺘﻦ الیافی در حقیقت ﻧﻮﻋﯽ ﮐﺎﻣﭙﻮزﻳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﮑﺎرگیری الیاف ﺗﻘﻮﻳﺖ ﮐﻨﻨﺪه داﺧﻞ ﻣﺨﻠﻮط ﺑﺘﻦ، ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮐﺸﺸﯽ آن ﻓﻮق اﻟﻌﺎده اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﯽ ﻳﺎﺑﺪ. اﻳﻦ ﺗﺮکیب ﮐﺎﻣﭙﻮزﻳﺘﯽ، ﻳﮑﭙﺎرﭼﮕﯽ و پیوﺳﺘﮕﯽ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ داﺷﺘﻪ و اﻣﮑﺎن اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺘﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﮏ ﻣﺎده ﺷﮑﻞ ﭘﺬﻳر جهت تولید ﺳﻄﻮح ﻣﻘﺎوم ﭘﺮاﻧﺤﻨﺎ را ﻓﺮاهم ﻣﯽ آورد. ﺑﺘﻦ الیافی از ﻗﺎبلیت ﺟﺬب اﻧﺮژی ﺑﺎﻻﻳﯽ نیز ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ و ﺗﺤﺖ اﺛﺮ ﺑﺎرهای ﺿﺮﺑﻪ ای ﺑﻪ راﺣﺘﯽ از هم ﭘﺎشیده ﻧﻤﯽ ﺷﻮد. ﺷﺎهد ﺗﺎرﻳﺨﯽ اﻳﻦ ﻓناوری، ﮐﺎرﺑﺮد کاهگل در ﺑﻨﺎهای ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اﺳﺖ. در واﻗﻊ ﺑﺘﻦ الیافی نوع پیشرفته اﻳﻦ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی می ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ الیاف طبیعی و ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺟﺪﻳﺪ، ﺟﺎﻧﺸین ﮐﺎه و سیمان جانشین ﮔﻞ ﺑﮑﺎر رﻓﺘﻪ در کاهگل ﺷﺪه اﺳﺖ. اﻟﯿﺎف ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ در اﯾﻦ تحقیق، از نوع اﻟﯿﺎف پلی الفین و ﭘﻠﯽ ﭘﺮوﭘﯿﻠﻦ می باشد. در این تحقیق دلیل ضرورت استفاده از الیاف، نحوه ساخت، خواص مکانیکی، کاربردهای بتن الیافی و به دست آوردن ضرایب تبدیل نمونه های استاندارد مکعبی بتن الیافی با ابعاد متغیر به نمونه ی استاندارد استوانه ای بتن الیافی با توجه به نتایج کاربرد ها و پژوهش های انجام شده مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Obtaining conversion coefficients of standard cubic samples of fiber concrete to standard cylindrical sample of fiber concrete

نویسندگان [English]

  • Kian Asghari
  • Mehdi Vajdian

Department of Civil Engineering, Faculty of Engineering, Islamic Azad University of Aligudarz, Aligudarz, Iran

چکیده [English]

The destruction of concrete depends on the formation of cracks and cracks in the cracks. As the load increases, the cracks are connected together, forming the cracks. In order to overcome this problem as well as the creation of homogeneous conditions, in the last few decades, a series of thin strands used in all the volume of concrete are used, which are called fibers. Fibers concrete is actually a composite that increases the tensile strength by applying the reinforcing fibers inside the concrete mixture. This composite combination has the proper integration and continuity and the possibility of using concrete as a possible material to produce wiggly - resistant surfaces. Fibers concrete is also highly capable of absorbing high energy and is not easily break down under the impact of impact loads. The historical witness of this technology is the great use of building buildings. As a matter of fact, fibers concrete is the advanced form of this technology, which is replaced by natural and synthetic fibres, replacement of straw, and cement replacement in the thatch. The fibers used in this study is of the type of polyolefin fiber and polyolefine. In this research, the reason for the necessity of using fibers, construction method, mechanical propeties and applications of fiber concrete and obtaining conversion coefficients of standard cubic samples of fiber concrete to standard cylindrical sample of fiber concrete according to the results of applications and research has been discussed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fiber concrete
  • Polyolefin fiber
  • Polypropylene fiber
  • Mechanical properties
  • Conversion coefficients