بررسی تأثیر شاخص خمیری بنتونیت بر مدول الاستیسیته، مقاومت فشاری و کارایی بتن پلاستیک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی و استادیار گروه عمران، دانشکده فنی و مهدسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شبستر، شبستر، ایران

2 کارشناسی ارشد عمران-مهندسی سازه، واحد شبستر، دانشگاه آزاد اسلامی، شبستر، ایران

چکیده

بتن پلاستیک در چهار دهۀ گذشته به منظور استفاده در سازه‌های آب‌بند، به طور موفقیت آمیزی در کنترل تراش مورد استفاده قرار گرفته است. بتن پلاستیک از ترکیب، سیمان، بنتونیت، مصالح سنگی و آب تشکیل می‌شود. از نظر مصالح تشکیل دهنده، تفاوت بتن پلاستیک با بتن معمولی، وجود بنتونیت و نسبت بالای آب به سیمان در آن است. این دو عامل باعث می‌شوند که بتن پلاستیک در ضمن دارا بودن خاصیت خمیری، مقاومت فشاری و مدول الاستیسیته بسیار کمتری نسبت به بتن‌های معمولی داشته و بنابراین انعطاف پذیر باشد. بنتونیت یکی از مهمترین مواد تشکیل دهنده در بتن پلاستیک است که موجب پرشدن حفرات و فضای خالی بتن می‌شود. بتن پلاستیک به عنوان مادۀ مناسب برای دیوارهای آب‌بند سد مورد استفاده در سدها شناخته می‌شود. در زمینه اثر بنتونیت در بتن پلاستیک، در دنیا و بویژه در ایران تحقیقات جامعی انجام نشده و بیشتر کارهای صورت گرفته، بررسی‌های موردی مرتبط با پروژه‌های انجام شده است. بدین منظور، برای ساخت بتن پلاستیک بهینه‌تر نیاز است تا اثرات تغییرات مشخصات بنتونیت و بویژه اثر تغییر نشانۀ خمیری آن مورد ارزیابی قرار گیرد و با توجه به اینکه در کشورمان تحقیقات گسترده‌ای در این زمینه صورت نگرفته است، لذا در این تحقیق سعی شده است تا گامی در این جهت برداشته شود. به همین منظور، پس از انجام آزمایش‌ها و بررسی‌های مقدماتی و در نهایت انجام آزمایش‌هایی بر روی 51 طرح مختلف و تعیین مقاومت فشاری، مدول الاستیسیته و کارایی آنها، منحنی‌های استخراج شد. بر اساس نتایج بدست آمده، با افزایش مقدار نشانۀ خمیری بنتونیت مقاومت فشاری، مدول الاستیسیته و روانی بتن کاهش می‌یابد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of the effect of bentonite paste index on modulus of elasticity, compressive strength and performance of plastic concrete

نویسندگان [English]

  • farhad pirmohammadi alishah 1
  • Navid Mahmoudzadeh 2
1 Faculty Member and Assistant Professor, Department of Civil Engineering, Faculty of Engineering and Engineering, Islamic Azad University, Shabestar Branch, Shabestar, Iran
2 Master of Civil Engineering-Structural Engineering, Shabestar Branch, Islamic Azad University, Shabestar, Iran
چکیده [English]

Plastic concrete have been used for some four decades in watertight structures. In these four decades, plastic concrete has been successfully used in engineering control projects for seepage. Plastic concrete is produced by mixing of cement, bentonite, aggregates and water. Presence of bentonite and high water-cement ratio is difference between plastic concrete and conventional concrete. These two factor cause plastic concrete, besides possession of water tighting property, have a very lesser comperssive strength and modulus of elasticity in comparsion with conventional concrete and therefore be more deformable. Researches that fulfilled on this type of concrete in the word and especially in Iran, were not extensive and most of done works have been typical studies on relative projects. In order to make more economical plastic concrete, it is necessary to evaluate the effects of changes in the properties of bentonite, and in particular the effect of its plastic index change, and given that there is no extensive research in this field in our country, we try to move toward this goal in this these. Therefore after primary stduies and test, 51 mix designs were teseted and compressive strength, modulus of elasticity and workability of them were determined. Based on the results, with increasing amount of plastic index of bentonite, compressive strength, elasticity modulus and workability decrease.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Plastic concrete
  • Bentonite
  • Dough mark
  • Compressive strength
  • Modulus of elasticity