| ماهنامه| ISC | فنی،مدیریتی،حقوقی| اعتبار،چابکی،پاسخگویی|

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه عمران، مؤسسه آموزش عالی آپادانا، شیراز، ایران.

2 عضو هیأت علمی گروه مدیریت، موسسه آموزش عالی آپادانا ، شیراز، ایران

3 بخش مهندسی عمران، واحد مرودشت،دانشگاه آزاد اسلامی، مرودشت، ایران

چکیده

امروزه ساخت و ساز، صنعتی پیچیده و پر ریسک می‌باشد و پیشرفت، توسعه و آبادانی کشور‌ها در گرو ایجاد و اجرای پروژه‌های عمرانی می‌باشد که جلوه ای از این صنعت راهبردی می‌باشند. این پروژه‌های پیچیده، پرهزینه و زمان بر هستند و به دلیل کثرت افراد درگیر در پروژه‌ها و ذینفعان متعدد شاهد بروز ادعا و اختلافات در حین اجرای پروژه‌ها می‌باشیم که این دعاوی تاثیرات مخربی بر پروژه‌ها و اهداف از پیش تعیین شده دارند. در چنین فضای پر تنش و سرشار از عدم قطعیت، ضرورت توجه به دانش و مدیریت سرمایه‌های فکری به عنوان راهکاری جهت فائق آمدن بر اختلافات و چالش‌های موجود در پروژه‌ها و کسب مزیت رقابتی پایدار امری ضروری می‌باشد. بنابراین تحقیق حاضر با هدف بررسی تاثیر مدیریت دانش بر مدیریت ادعا انجام گردید. پژوهش حاضر از منظر هدف کاربردی و از منظر شیوه گردآوری داده‌ها، توصیفی و از نوع همبستگی می‌باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر اعضای سازمان نظام مهندسی استان فارس می‌باشد، شیوه نمونه‌گیری به صورت تصادفی و در دسترس و حجم نمونه از طریق فرمول کوکران به تعداد 369 نفر مشخص گردید. همچنین داده‌ها از طریق پرسشنامه‌های استاندارد جمع آوری گردید. جهت سنجش روایی، از روایی محتوایی و پایایی پرسشنامه از آلفای کرونباخ استفاده شد. برای آزمون فرضیه‌ها از آزمون رگرسیون خطی با استفاده از نرم افزارspss بهره گرفته شد. نتایج فرضیه‌ها نشان داد که بین مدیریت دانش با مدیریت ادعا تاثیر معناداری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effect of Knowledge Management on Claim Management

نویسندگان [English]

  • Mahdi Safaei 1
  • Ardalan Feili 2
  • Arash totonchi 3

1 Department of civil engineering, apadana institution, shiraz, iran

2 Department of management, apadana institution, shiraz, iran Country

3 Department of Civil Engineering, Marvdasht Branch, Islamic Azad University, Marvdasht, Iran

چکیده [English]

Today, construction is a complex and risky industry, and the progress, development and prosperity of countries depend on the creation and implementation of development projects that are a manifestation of this strategic industry. These projects are complex, costly and time consuming, and due to the large number of people involved in projects and multiple stakeholders, we see claims and disputes during the implementation of projects and these claims and disputes have a detrimental effect on projects and predetermined goals. In such a tense environment which is full of uncertainty, it is necessary to pay attention to knowledge and management of intellectual capital as a way to overcome the differences and challenges in projects and gain a sustainable competitive advantage. Therefore, the present study was conducted to investigate the effect of knowledge management on claim management. The present study is applied in terms of purpose and descriptive and correlational in terms of data collection method. The statistical population of the present study is the members of Fars Province Engineering System Organization. The sampling method was random and available and the sample size was determined by Cochran's formula to 369 people. Data were also collected through standard questionnaires. To assess the validity, content validity and reliability of the questionnaire from Cronbach's alpha were used. To test the hypotheses, linear regression test was used using SPSS software. The results of the hypotheses showed that there is a significant effect between knowledge management and claim management.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Knowledge management
  • claim management
  • project-oriented organization
  • knowledge
  • claim