ناشر: انتشارات مدیریت ساخت،اولین انتشارات تخصصی مدیریت ساخت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه عمران_مدیریت ساخت، موسسه غیرانتفاعی آپادانا، شیراز، ایران

2 عضو هیأت علمی، گروه مدیریت، موسسه آموزش عالی آپادانا، شیراز، ایران

3 گروه عمران، مؤسسه آموزش عالی آپادانا، شیراز، ایران.

4 دانشجوی دکتری علوم و مهندسی آبخیزداری، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، ایران.

چکیده

طبیعت و محیط‌زیست، موهبتی خداوندی است که در اطراف هر موجود زنده وجود دارد و ادامه حیات به آن وابسته است. با توجه به منابع طبیعی عظیمی که ایران در اختیار دارد باید به این نکته توجه داشت که تخریب منابع طبیعی و محیط‌زیست بر کیفیت و چرخه طبیعی کشور اثر می‌گذارد و پیامدهای زیان باری برای زندگی انسان، حیوان، گیاه و بناها دارد. با توجه به این نکته که طبیعت، برای بقای نسل بشر آفریده شده است و پیوندی ناگسستی میان انسان و طبیعت وجود دارد پس حفظ و حراست از آن امری بسیار مهم است. با توجه به روند پر شتاب تخریب منابع طبیعی و تهدید تنوع زیستی، یکی از چالش‌ها در زمینه حفاظت از منابع طبیعی، ارتقاء یگان حفاظتی این گونه مناطق است. هدف از این پژوهش شناسایی و رتبه‌بندی عوامل موثر در ارتقاء عملکرد یگان حفاظت منابع طبیعی است، پژوهش حاضر از منظر هدف کاربردی و از بعد ماهیت و روش، توصیفی می‌باشد. به منظور جمع‌آوری‌ها از پرسشنامه‌های تهیه شده مبتنی بر روش‌های تصمیم‌گیری چند شاخصه به کار رفته در این پژوهش (روش آزمایش و ارزیابی تصمیم‌گیری و روش تحلیل شبکه‌ای) استفاده شد که توسط پنج نفر از کارشناسان ارشد با حداقل ده سال سابقه حضور در منابع طبیعی شهرستان بستک تکمیل گردیده است. داده‌های جمع‌آوری شده توسط نرم افزارExcel و سوپردسیژن (superdeicision) تحلیل شد. نتایج شناسایی عوامل موثر در ارتقاء یگان حفاظت بر اساس تحلیل شبکه‌ای نشان می‌دهد، بیشترین وزن را ماشین‌آلات و کمترین امتیاز را بروز رسانی سیستم به خود اختصاص داده‌اند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Identify and rank the effective factors in improving the performance of the Natural Resources Protection Unit (Case study: Bastak County Natural Resources and Watershed Management Department)

نویسندگان [English]

  • Omid Jabari 1
  • abbas sabet 2
  • Mahdi Safaei 3
  • Hamed Ahmadpour 4

1 Master of Construction Management, Civil Engineering Department, Apadana Institute of Higher Education, Shiraz, Iran.

2 Faculty Member, Department of Management, Apadana Institute of Higher Education, Shiraz, Iran

3 Department of civil engineering, apadana institution, shiraz, iran

4 PhD Student in Watershed Management Science and Engineering, Hormozgan University, Bandar Abbas, iran

چکیده [English]

Nature and the environment are a gift from God that exists around every living thing and on which survival depends. Given the vast natural resources that Iran has at its disposal, it should be noted that the destruction of natural resources and the environment affects the quality and natural cycle of the country and has detrimental consequences for human life, animals, plants and buildings. Given that nature was created for the survival of the human race and there is an inseparable link between man and nature, so its preservation and protection is very important. Given the accelerating trend of natural resource degradation and the threat of biodiversity, one of the challenges in the field of natural resource protection is to upgrade the protection unit of such areas. The purpose of this study is to identify and rank the effective factors in improving the performance of the Natural Resources Protection Unit. The present study is applied in terms of purpose and descriptive in terms of nature and method. In order to collect, questionnaires based on multi-criteria decision-making methods used in this study (test and evaluation decision-making method and network analysis method) were used by five people. One of the senior experts with at least ten years of experience in the natural resources of Bastak city has been completed. The collected data were analyzed by Excel software and superdecision. The results of identification and effective factors in upgrading the protection unit based on network analysis show that the most weight is occupied by machines and the lowest score is allocated to system updates.

کلیدواژه‌ها [English]

  • : Conservation Unit
  • Natural Resources
  • Performance Improvement
  • Environment
  • Sustainable Development