| ماهنامه| ISC | فنی،مدیریتی،حقوقی| اعتبار،چابکی،پاسخگویی|

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه صنعتی امیر کبیر،تهران،ایران

چکیده

در سال‌های اخیر، محققین سیستم دیوار برشی فولادی بعنوان یکی از سیستم های مقاوم در برابر بارهای جانبی مورد توجه قرار دادند. از جمله عوامل ایجاد بازشو در دیوارهای برشی فولادی نیازهای معماری و ملاحظات غیرسازه ای نظیر عبور سیستم های تاسیساتی می باشند. در این مقاله، 12 مدل دیوار برشی فولادی با بازشو دایره ای با در نظر گرفتن سخت کننده های ضربدری با بازشو و بدون بازشو تحلیل شده است. بدین منظور در این مقاله دیوار برشی فولادی بازشودار درحالت تقویت با سخت کننده قطری مورد مطالعه قرار گرفته است. لذا برای اطمینان از صحت روش مدلسازی و تحلیل اجزاء محدود، نتایج یک نمونه آزمایشگاهی با نتایج نمونه مدل شده در نرم افزار اجزاء محدود مقایسه شده است. در این مقاله ما به این نتیجه رسیدیم که دیوار برشی فولادی با ضخامت های بیشتر و با تقویت دیوار برشی فولادی بازشودار باعث افزایش مقاومت و سختی و کاهش کمانش خارج از صفحه سیستم می‌شود. نتایج نشان می‌دهد که سخت کننده قطری اثر بیشتری در افزایش ظرفیت برشی و سختی سیستم دارد و همچنین این نوع تقویت، در کنترل تغییر مکان های خارج از صفحه و توزیع تنش در ورق پرکننده دیوار مناسب تر عمل می‌کند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effects of the steel plate thickness on the behavior of steel plate shear walls

چکیده [English]

Steel plate shear walls (SPSWs) have been considered as a lateral resisting system in recent years. The reasons for openings in SPSWs include architectural requirements and non-structural considerations, e.g. passing installation systems. The present study analyzed twelve SPSWs with a circular opening by considering cross stiffeners with and without openings. To this end, cross stiffener-reinforced SPSWs with openings were studied. To validate the finite element (FE) modeling results, they were compared to those of an experimental model. It was concluded that a large thickness and reinforcement of an SPSW enhanced its strength and stiffness, but reduced its out-of-plane buckling. The results revealed that a cross stiffener had a large contribution to the enhancement of the shear capacity and stiffness of the system. Moreover, cross stiffener reinforcement was observed to have a proper performance in controlling out-of-plane displacements and stress distribution in the wall filler plate.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Steel shear wall
  • energy absorption
  • hysteresis curve
  • cross stiffener