| ماهنامه| ISC | فنی،مدیریتی،حقوقی| اعتبار،چابکی،پاسخگویی|

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مهندسی عمران-راه و ترابری، موسسه آموزش عالی هرمزان بیرجند، بیرجند، ایران

2 استادیار سنجش از دور، گروه مهندسی نقشه برداری، دانشکده مهندسی، دانشگاه زابل، زابل، ایران

چکیده

امروزه تعدد سوانح درون شهری که در موارد قابل ملاحظه‌ای منجر به فوتی عابر پیاده شده است، یکی از چالش‌های اساسی در مدیریت شهری است. در این پژوهش تلاش می‌شود ضمن تبیین فاکتورهای فردی همانند سن و جنسیت، فاکتورهای رفتاری را در راستای سطوح ایمنی عابران پیاده در خیابان‌های فاقد علائم راهنمایی و رانندگی که سطح ریسک‌پذیری بالاتر و به تبع امنیت پایین‌تری دارند را مورد بررسی و تحلیل قرار دهیم. این پژوهش از نوع مقطعی است که به روش توصیفی- تحلیلی انجام شده است. نمونه‌ی آماری این پژوهش 218 نفر از عابران پیاده در شهر بیرجند است که در فاصله‌ی ساعت‌های 8 صبح تا 8 شب با محوریت امکان دید مناسب، به شیوه‌ی نمونه‌گیری تصادفی ساده فیلمبرداری شده است. یافته‌های پژوهش حاکی از این است که عناصر شکل دهنده و تثبیت‌کننده‌ی ایمنی عابران پیاده می-توانند تاحدود 70 درصد بر ایمنی عابران تاثیر‌گذار باشد. از مجموع کل اثرگذاری، می‌توان زمان انتظار را با حدود 67 درصد تاثیرگذاری بر حاشیه‌ی ایمنی عابران پیاده دارای بیشترین اثر و در مراحل بعد و به ترتیب، زمان عبور با حدود60 درصد، زمان نگاه کردن به وسیله‌ی نقلیه ی رو به رو قبل و بعد از عبور با حدود 49 درصد و تکرار نگاه کردن به وسیله‌ی نقلیه قبل و بعد از عبور با 25 درصد در مراحل و مراتب دوم تا چهارم قرار دارند. همچنین نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که سن و جنسیت تاثیر مستقیم بر حاشیه‌ی ایمنی عابران پیاده دارد. زمان نسبت به عوامل و تغییرات محیطی ترافیک محتاط‌تر و قانونمندتر بوده و حاشیه‌ی ایمنی بالاتری دارد. همچنین نتایج پژوهش نشان می-دهد که هر چه میانگین سنی پایین‌تر قرار داشته باشد، حاشیه‌ی ایمنی عابران نیز پایین‌تر است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Factors affecting the safety margin of pedestrians on streets without traffic signs (Case study: Birjand city)

نویسندگان [English]

  • Hamid Reza Naghibi 1
  • Davood Akbari 2

1 Master of Civil Engineering-Road and Transportation, Hormozgan Higher Education Institute, Birjand, Iran

2 Assistant Professor of Remote Sensing, Department of Surveying Engineering, Faculty of Engineering, Zabol University, Zabol, Iran

چکیده [English]

Today, the multiplicity of accidents in the city, which in many cases has led to the death of pedestrians, is one of the main challenges in urban management. This study tries to explain individual factors such as age and gender, behavioral factors in line with the safety levels of pedestrians on streets without traffic signs that have a higher level of risk and consequently lower safety. Let's review and analyze. This research is a cross-sectional study that has been done by descriptive-analytical method. The statistical sample of this research is 218 pedestrians in the city of Birjand, which was filmed between 8 am and 8 pm with the focus on proper visibility, by simple random sampling. Findings indicate that the elements that shape and stabilize the safety of pedestrians can affect pedestrian safety by up to 70%. From the total impact, the waiting time can be increased by about 67%, affecting the pedestrian safety margin the most, and in the later stages, respectively, the passing time by about 60%, the time to look at the vehicle. They are in the second to fourth stages before and after the crossing with about 49% and repeated looking at the vehicle before and after the crossing with 25%. The results of this study also show that age and gender have a direct impact on the safety margin of pedestrians. Time is more cautious and lawful than environmental factors and changes in traffic, and has a higher safety margin. The results also show that the lower the average age, the lower the safety margin of pedestrians.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Pedestrian
  • Traffic Signs
  • Safety Margin
  • Waiting Time
  • Crossing Time
  • Looking Time
  • Crossing Repeat