| ماهنامه| ISC | فنی،مدیریتی،حقوقی| اعتبار،چابکی،پاسخگویی|

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی و مدیریت ساخت، گروه عمران، مؤسسه آموزش عالی آپادانا، شیراز، ایران.

2 عضو هیئت علمی گروه مدیریت، مؤسسه آموزش عالی آپادانا، شیراز، ایران.

چکیده

در قرن حاضر اساسی ترین مشخصه سازمان ها تاکید بر دانش و اطلاعات است. سازمان های امروزی برخلاف سازمان های گذشته نیازمند تسخیر، مدیریت و بهره برداری از دانش و اطلاعات به منظور بهبود عملکرد، مدیریت و پیگیری تغییرات پایان ناپذیر و کسب مزیت رقابتی پایدار هستند. در این میان توجه به دانش و مدیریت آن در شهرداری ها به دلیل گستره متنوع پروژه ها و بهره گیری از تخصص های گوناگون و استفاده از مشاوران و پیمانکاران مختلف به منظور پیش برد اهداف و پروژه های سازمانی و به جهت موقتی بودن تیم های مجری پروژه ها امری ضروری می باشد. پژوهش حاضر با هدف تحلیل روابط پنهان علی و معلولی مراحل فرایند مدیریت دانش در حوزه فنی و عمرانی شهرداری شیراز انجام شد. این پژوهش از منظر هدف کاربردی و از بعد ماهیت و روش، توصیفی می‌باشد. به‌منظور جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامه‌ تهیه‌شده ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ روش آزمایش و ارزیابی تصمیم گیری استفاده شد. اطلاعات ﺗﻮﺳﻂ ده نفر از کارشناسان خبره درحوزه فنی و عمرانی شهرداری شیراز با حداقل ده سال سابقه حضور در پروژه های عمرانی در شهر شیراز ﺗﮑﻤﯿﻞ ﮔﺮدﯾﺪ. داده های جمع آوری شده توسط نرم‌افزار Excel تحلیل شد. نتایج پژوهش نشان داد که ذخیره دانش اثرگذارترین فرایند مؤثر بر مدیریت دانش در حوزه فنی و عمرانی شهرداری شیراز است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Analysis of Hidden Relationships in the Stages of Knowledge Management Process (Case Study: Technical and Civil Engineering of Shiraz Municipality)

نویسندگان [English]

  • Mohammad reza khadem zade 1
  • Ardalan Feili 2

1 Master student of Engineering and Construction Management, Department of civil engineering, Apadana institution, Shiraz, Iran.

2 Faculty member, Department of Management, Apadana institution, Shiraz, Iran.

چکیده [English]

Today organizations are basically characterised by their emphasis on knowledge and information. Modern organizations, unlike those of the past, need to capture, manage, and utilize knowledge and information in order to improve performance, manage, and pursue endless change and gain a sustainable competitive advantage. It is necessary to pay attention to the knowledge and management of it in the municipalities due to the diverse range of projects and the use of diverse expertise and consultants in order to advance organizational goals and projects in order to be temporary. The aim of this study was to analyze the latent causal relationships of the stages of the knowledge management process in the technical and civil field of Shiraz Municipality. This research is applied in terms of purpose and descriptive in terms of nature and method. In order to collect data, a questionnaire was prepared using the test method and decision evaluation. Information was completed by ten experts in the technical and civil field of Shiraz Municipality with at least ten years of experience in construction projects in Shiraz. The collected data were analyzed by Excel software. The results showed that knowledge storage is the most effective process on knowledge management in the technical and civil field of Shiraz Municipality.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Knowledge
  • knowledge management
  • municipality
  • multi-criteria decision making
  • Dematel