| ماهنامه| ISC | فنی،مدیریتی،حقوقی| اعتبار،چابکی،پاسخگویی|

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه عمران، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران

2 گروه عمران، دانشکده مهندسی، دانشگاه ایوانکی، سمنان، ایران

3 گروه معماری، واحد مشهد،دانشگاه آزاد اسلامی،مشهد، ایران

چکیده

یکی از مسائل مهم و اساسی که امروزه با توجه به اهمیت آن همواره مهندسین عمران به آن میپردازند، بررسی عملکرد و رفتار سازه ها تحت شرایط مختلف است. عالوه بر این در بسیاری از موارد، ساختمانها بطور جداگانه و بدون در نظر گرفتن اثر دیگر المانها ازجمله پی و خاک زیر سازه ها مورد تحلیل و طراحی قرار میگیرند که این امر در بسیاری از موارد ایجاد خطرات جبران ناپذیری مینماید؛ از اینرو بررسی و ارزیابی اثر اندرکنش خاک-سازه بر عملکرد و طراحی ساختمانها به منظور مدیریت هزینه و زمان پروژه های عمرانی ضرورت پیدا میکند. در این تحقیق، عملکرد سازه های فولادی با مهاربند همگرا 5، 10 و 15 طبقه با در نظر گرفتن اندرکنش خاک سازه در سه حالت خاک مختلف با استفاه از تحلیل دینامیکی غیرخطی تاریخچه زمانی تحت 3 زلزله نزدیک به گسل انجام شده است. نتایج نشان می دهد که لحاظ نمودن اندرکنش خاک و سازه باعث افزایش دقت پاسخ های سازه ای می شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Study the Seismic Behavior of Steel Structures with Concentric Braces with Soil-Structure Interaction

نویسندگان [English]

  • Pouya Akbari 1
  • Vahid Saberi 2
  • Hamid Saberi 2
  • Faezeh Eslami 3
  • Abbasali Sadeghi 1

1 Department of Civil Engineering, Mashhad Branch, Islamic Azad University, Mashhad, Iran

2 Department of Civil Engineering, Engineering Faculty, Eyvanakey University, Semnan, Iran

3 Department of architecture، Mashhad Branch،Islamic Azad University ،Mashhad،Iran

چکیده [English]

One of the most important and fundamental issues that civil engineers always deal with today due to its importance is the study of the performance and behavior of structures under different conditions. In addition, in many cases, buildings are analyzed and designed separately and without considering the effect of other elements, including the foundation and soil of the infrastructure, which in many cases creates irreparable risks; Therefore, it is necessary to study and evaluate the effect of soil-structure interaction on the performance and design of buildings in order to manage the cost and time of construction projects. In this study, the performance of steel structures with concentric brace of 5, 10 and 15 floors by considering the interaction of soil structure in three different soil modes using nonlinear dynamic analysis of time history under 3 near-fault earthquakes has been done. The results show that considering the interaction of soil and structure increases the accuracy of structural responses.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Steel Structure
  • Concentric Brace
  • Soil and Structure Interaction
  • Near-Fault Earthquake