| ماهنامه| ISC | فنی،مدیریتی،حقوقی| اعتبار،چابکی،پاسخگویی|

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استان فارس ، شیراز، موسسه آموزش عالی آپادانا شیراز

2 عضو هیأت علمی، گروه مدیریت، موسسه آموزش عالی آپادانا، شیراز، ایران

3 گروه مهندسی عمران ، موسسه آموزش عالی آپادانا ، شیراز، ایران

چکیده

ارتباطات سازمانی یکی از عناصر پویا و حیاتی هر سازمان محسوب می شود. ارتباطات اثر بخش منجر به ارائه اطلاعات مناسب، صحیح، کامل و مدیریت دانش در لایه های مختلف سازمان گردیده و زمینه ساز تصمیمات مناسب جهت بهبود عملکرد پروژه ها و همچنین کاهش ریسک پروژه ها شود. بنابراین پژوهش حاضر با هدف پیشبینی ریسک پروژه های عمرانی بر اساس ارتباطات سازمانی و مدیریت دانش انجام گردید. تحقیق حاضر از منظر هدف کاربردی و از منظر شیوه گرد آوری داده‌ها توصیفی از نوع همبستگی می‌باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر کارکنان شرکت سد و عمران پارس گسترشیراز به تعداد 300 نفر در نظر گرفته شد، شیوه نمونه گیری به صورت تصادفی و حجم نمونه از طریق فرمول کوکران به تعداد 168 مشخص گردید. به منظور جمع آوری اطلاعات مورد نظر و سنجش متغیر های تحقیق، از پرسش نامه استاندارد استفاده شد. روایی ابزار اندازه گیری از طریق محتوایی و پایایی آن از طریق ضریب آلفای کرونباخ مورد تایید قرار گرفته است. جهت تجزیه و تحلیل دادها از نرم افزار ( lisrel8.5) استفاده شد.نتایج تحلیل مسیر نشان داد ارتباطات سازمانی تاثیر معناداری بر ریسک پروژه های عمرانی و مدیریت دانش دارد و مدیریت دانش نقش میانجی معناداری بین ارتباطات سازمانی و ریسک پروژه های عمرانی دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Risk Prediction Of Construction Management According to Institution Communication and Knowledge Management.

نویسندگان [English]

  • Reza Zarei 1
  • abbas sabet 2
  • Ahmad Jenabali Jahromi 3

1 Apadana Higher Education Institute , Fars Province , Shiraz.

2 Faculty Member, Department of Management, Apadana Institute of Higher Education, Shiraz, Iran

3 Department of Civil Engineering. Apadana Institution, Shiraz, Iran

چکیده [English]

Institution Communications are including one of active and vital element. Effective Communication resulting to proper, correct and complete information and knowledge management in different layers in institution and providing proper decision for improvement of performance of project and also decreasing of risk projects. Therefore, present research performed with target of risk prediction of construction management according to institution management. Present research with view of practical target and with view of collecting descriptive data with kind of conjunction.
Statistic society of present research of staff of “Sad and Omran Pars” Company with number of 300 staff. The method of sampling is random and the volume of sample identify through Kookran formula. For collecting of considered information and evaluation of research variant are used standard questionnaire. And validity of measure instrument from content and fixity accepted from coefficient of Koronbakh Alpha.For analyzing information are used from lisrel 8.5. The result of path analysis showed that institutional communications have significant effect on risk of construction project and management and knowledge management has a significant effect between institutional communications risk of construction project

کلیدواژه‌ها [English]

  • Knowledge management
  • Risk management
  • Risk of construction project
  • Institutional communication