مروری بر مدیریت ریسک در پروژه‌های ساخت و ساز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

مهندسی و مدیریت ساخت، مهندسی عمران، دانشگاه پیام نور مرکز کرج

چکیده

مدیریت ریسک شاخه‌ای جدید از علم مدیریت است که با وجود جوان بودن آن، به سرعت در حال گسترش و رشد بوده و در انواع گرایش‌ها مورد استقبال متخصصین و مدیران قرارگرفته است و در گستره وسیعی از امور مانند سرمایه‌گذاری، تجارت، بیمه، ایمنی، بهداشت و درمان، پروژه‌های صنعتی و عمرانی و حتی مسائل سیاسی و اجتماعی و نظامی جایگاه خود را پیدا کرده است. پس می‌توان نتیجه گرفت که مدیریت ریسک جایگاه ویژه‌ای در مدیریت پروژه داشته و وجوه مشترکی با آن داردکه از آن جمله وجوه مشترک می‌توان منحصر به فرد بودن پروژه، عدم قطعیت در فرضیات، اهداف و الزامات پروژه و... را برشمرد. به طور کلی عوامل محیطی حاکم بر پروژه، ریشه‌های عدم قطعیت و منشا بروز ریسک در پروژه‌هاست. مواردی همچون عدم قطعیت در مبانی و برآوردهای اولیه پروژه، عدم قطعیت در طراحی و تدارکات پروژه و عدم قطعیت در اهداف آن، شرایط پروژه‌ها را بسیار ریسک‌زا کرده و مدیریت ریسک را در پروژه‌ها غیر قابل اجتناب می‌نماید. از این‌رو در این مقاله ابتدا مفاهیم مدیریت ریسک در پروژه‌های ساخت و ساز به صورت کلی مورد بررسی قرارگرفته و سپس مدیریت ریسک با رویکرد دانش‌محور و همچنین ارتباط آن با مدیریت ارزش کسب شده مورد بررسی قرارگرفته‌است. در پایان نیز یک مورد مطالعه موردی مدیریت ریسک در پروژه‌های ساختمانی با دیدگاه یافتن منشا‌های ریسک مورد بررسی قرار گرفته است. در پایان نیز پیشنهاداتی جهت مطالعه و پژوهش بیشتر در این زمینه ارائه گردیده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A review of risk management in construction projects

نویسنده [English]

  • Hirbod Hooshmand
Engineering & Construction Management, PNU, Karaj, Iran
چکیده [English]

Risk management is a new branch of management science that, despite being young, is rapidly expanding and growing and has been welcomed by experts and managers in a variety of trends and in a wide range of subjects such as investment, business, Insurance, safety, health, industrial and development projects and even political, social and military issues have found their place. Therefore, it can be concluded that risk management has a special place in project management and has commonalities with it, including commonalities can be the uniqueness of the project, uncertainty in the hypotheses, goals and requirements of the project and … Enumerated. In general, the environmental factors governing the project are the roots of uncertainty and the source of risk in projects. Issues such as uncertainty in the basics and initial estimates of the project, uncertainty in the design and procurement of the project and uncertainty in its objectives, make the conditions of the projects very risky and make risk management in the projects unavoidable. Therefore, in this article, first the concepts of risk management in construction projects are examined in general and then risk management with a knowledge-based approach and also its relationship with value management is examined. Finally, a case study of risk management in construction projects with a view to finding the sources of risk is reviewed. Finally, suggestions for further study and research in this field are provided.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Risk Management
  • Construction Projects
  • Uncertainty
  • Possibility - Effect
  • Knowledge-based Approach
  • Value Management
  • Risk Origin