| ماهنامه| ISC | فنی،مدیریتی،حقوقی| اعتبار،چابکی،پاسخگویی|

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی کارشناسی مدیریت پروژه، دانشگاه پیام نور، تهران شمال

چکیده

یکی از مشکلات کشورهای در حال توسعه در اجرای موفقیت آمیز طرحها و پروژه های اقتصادی و ملی که منجر به اتلاف بسیاری منابع مالی و انسانی می شود، عدم بهره گیری مدیران ارشد سازمانها و شرکتهای فعال در این کشورها از تکنیک های مدیریت پروژه و تاثیر سازماندهی منسجم و علمی در پروژه هاست . در کشور ما تجارب گذشته سازمانها در اجرای پروژه ها بواسطه دوران کم توجهی به قدرت سازماندهی و مدیریت پروژه ها از این ناحیه دچار صدمات غیرقابل جبرانی شده است . مدیریت پروژه، امروزه به عنوان یک علم و دانش درآمده است و استانداردهایی برای آن تدوین شده است و استانداردهایی برای آن به منظور اطمینان از وجود روشهای اجرائی موردنظر این استانداردها و شناسائی عناصر مربوط به استاندارد تدوین شده است که علاوه بر مسائل هزینه و زمان به دیگر مسائل مدیریت پروژه مثل تدارکات، محدوده و ریسک می پردازد . در این مقاله ساختار واجزاء کلی سه استاندارد مدیریت پروژه APMو PRINCE2، PMBOK تشریح گردیده و سپس این سه استاندارد از دیدگاه طول عمر پروژه و فرآیندهای اصلی، مدیریت سطوح و مسئولیتها ،نقشهای ویژه در مدیریت پروژه، برنامه ریزی، زمانبندی و کنترل ها بررسی و مقایسه شدند و نقاط قوت و ضعف هر کدام و همچنین جایگاههای استفاده هر کدام از آنها در سازمانها مشخص گردید .
در حال حاضر استانداردهای مختلفی در زمینه مدیریت پروژه توسط کشورهای مختلف در حال بازنگری و توسعه می باشد، تا استانداردهای جدیدی طراحی شود. همین موضوعات موجب شده است تا حتی تلاشهای زیادی برای طراحی یک استاندارد جهانی در زمینه مدیریت پروژه صورت گیرد. در این مقاله ابتدا به بررسی مجموعهای از استانداردهای مطرح جهانی در زمینه مدیریت پروژه، دامنه کاربری و علل بکارگیری آنها پرداخته و در ادامه یکی از مهمترین آنها با عنوان Prince2 معرفی خواهد شد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Comparison of project management standards in the world

نویسنده [English]

  • Samaneh Akbari

* BS student in Project Management, Payame Noor University, North Tehran

چکیده [English]

One of the problems of developing countries in the successful implementation of economic and national plans and projects, which leads to the loss of many financial and human resources, is the lack of senior managers of organizations and companies operating in these countries of project management techniques and the impact of organization. Coherent and scientific in projects. In our country, the past experiences of organizations in the implementation of projects have suffered irreparable damage due to the period of lack of attention to the power of organizing and managing projects in this area.. In this article, the structure and general components of three project management standards APM and PRINCE2, PMBOK are described and then these three standards are reviewed from the perspective of project life and main processes, level management and responsibilities, special roles in project management, planning, scheduling and controls. They were compared and the strengths and weaknesses of each as well as the positions of use of each of them in the organizations were identified.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Project Management
  • Management Processes
  • PMBOK Standard
  • PRINCE Standard