ترجمه مقاله ««تاثیر مثبت سیستم های اطلاعاتی مدیریت سبد پروژه بر عملکرد سازمان دولتی-اهمیت بلوغ فرآیند» (2020)

نوع مقاله : مقاله ترجمه-علمی پژوهشی

نویسنده

گروه مترجمی زبان انگلیسی، دانشگاه بین المللی امام رضا (ع)، مشهد

چکیده

شرکت ها بیش از پیش از فرآیند های مدیریت سبد پروژه خود با استفاده از نرم افزار خاص پشتیبانی می کنند و بازار راهکارهای فن آوری اطلاعات در حال رشد است. اگرچه سیستم های اطلاعاتی مدیریت سبد پروژه (PPMIS)، بهبود کیفیت فرآیند مدیریت و در نهایت عملکرد سبد را تضمین می کند، ولی مشخص نیست که آیا آنها در عمل نیز می توانند این کار را انجام دهند یا خیر. شواهد تجربی کمی درباره مزایای عملی مدیریت سبد پروژه و اطلاع از شرایط بسیار سودمند استفاده از مدیریت سبد پروژه وجود دارد. این پژوهش با استفاده از نمونه 181 سبد پروژه برای اولین بار نشان می دهد که به طور کلی استفاده از مدیریت سبد پروژه با کیفیت فرآیند های مدیریت سبد و موفقیت سبد پروژه ارتباط مثبت دارد. با این وجود، تحلیل های تعدیل کننده بیشتر نشان می دهد که این تاثیرات تنها زمانی تحقق می یابد که رسمیت مدیریت پروژه واحد، مدیریت سبد پروژه و مدیریت ریسک به اندازه کافی بالا باشند. جالب این که، مزایای استفاده از مدیریت سبد پروژه تابع عوامل پیچیدگی سبد (اندازه، وابستگی متقابل و پویایی) نیست.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Persian Translation of the article: "Project Portfolio Management Information Systems’ Positive Influence on Performance- the Importance of Process Maturity" (2020)

نویسنده [English]

  • Hamid Akbari
Department of English Translation, Imam Reza International University, Mashhad
چکیده [English]

Companies increasingly support their project portfolio management processes with specific software, and the market for IT solutions is growing. While project portfolio management information systems (PPMIS) promise to improve the quality of the management process and eventually portfolio performance, it is unclear whether they actually deliver on this promise. We lack empirical evidence regarding the actual benefits of PPMIS and knowledge on the conditions under which PPMIS application is most beneficial. Using a sample of 181 project portfolios, this study shows for the first time that PPMIS application is overall positively associated with the quality of portfolio management processes and project portfolio success. However, moderation analyses further reveal that these effects only materialize when formalization of single project management, project portfolio management, and risk management are sufficiently high. Surprisingly, the benefits of PPMIS application do not depend on portfolio complexity (size, project interdependency, dynamics).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Project portfolio management information systems
  • project portfolio success
  • management quality
  • process formalization
  • complexity